Klimasats-prosjekt

Utvikling av analyseverktøy for utslippseffekt

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2020 - Des 2021
Type tiltak: Arealplanlegging, IKT/teknologi, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har fått utviklet et analyseverktøy som skal brukes i revisjonen av arealdelen i kommuneplanen. Prosjektet vil vurdere transport, arealbruksendringer og bygninger samlet.

På oppdrag fra Oslo kommune har SINTEF og CICERO utviklet en metode, relevant bakgrunnsdata og et analyseverktøy som beregner utslippseffekt av ulike planforslag. Metoden beregner effekten fra arealbruksendringer, byggevirksomhet og transport samordnet, og sammenligner virkninger av inntil to planalternativer med et nullalternativ slik at klimagassutslippene fra ulike planforslag lett kan rangeres etter klimapåvirkning.

Relevante lenker