Klimasats-prosjekt

Designdrive utsleppsreduksjon frå persontransport

Fylke: Vestland
Søker: SOGNDAL KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sogndal kommune ønsker å redusere utslipp fra personbiler. Kommunen har utforsket hvordan de kan legge til rette for klimagassreduksjoner ved å legge innbyggerperspektivet til grunn for områdeutvikling og mobilitet.

Involvering av innbyggerne

Prosjektet har fulgt en designdreven innovasjonsprosess for å få bedre forståelse av situasjonen i kommunen i dag, en metode som også inkluderer innbyggernes tanker, følelser og behov. 

Det har vært viktig for kommunen å være åpne og involvere flere parter. Prosjektet har hatt tre faser:

  1. diagnosefasen
  2. utforskning av mulighetsrommet
  3. utvikling og testing

Våren 2022 ble det gjennomført en omfattende datainnhenting for persontransport ved hjelp av geriljaintervju og spørreundersøkelse. Prosessen har synliggjort utfordringer kommunen kan ta tak i, og muligheter å bygge videre på. 

Vil prioritere syklister og gående

Prosjektet har definert to klare retninger innen persontransport: mikromobilitet og transport mellom tettstedene. De to retningene består av litt ulike behov, brukere, løsninger og aktører.

Kommunen valgte å se nærmere på løsninger for mikromobilitet. Det er et stort potensial for utslippskutt her, og transport mellom tettstedene er avhengig av samarbeid på tvers av ulike aktører.

Tilrettelegging for syklister og gående var et behov som kom tydelig fram i analysearbeidet. Sogndal kommune bærer preg av det er tilrettelagt for bilister i mange år. Dette har satt seg i kulturen, både i kommunens arbeid og hos innbyggerne. Når det er enklere å kjøre bil enn å sykle eller gå, er det noe folk flest velger uten å tenke over det.

Det er store forskjeller mellom tettstedene i kommunen når det kommer til utforming av veier og tiltak for syklister og gående. Noen av tettstedene har store parkeringsareal uten parkeringsavgift der "alle" kjører, mens det er et mer bevisst forhold til egne transportvaner i tettsteder der det er tilrettelagt for syklister og gående.

Tilrettelegging gir resultater

Det er tidligere gjort lite for å støtte syklister og gående, men det er tydelig at de tiltakene som er gjort, særlig rundt Sogndal sentrum, har gitt en god effekt. Det viser spørreundersøkelsen kommunen har gjennomført, og samtaler med innbyggerne.

Tiltakene gir en følelse av at kommunen og samfunnet støtter mindre bilbruk hos innbyggerne. Parkeringsavgift, snarveier og større anlegg for sykkelparkering, er eksempler på tiltak som syklister og gående i stor grad setter pris på.

Fra analysearbeidet ser kommunene at tilrettelegging må bestå av tre deler. 

  1. Strategi for retning: hvordan kan kommunen jobbe samlet for å få flere til å sette bilen hjemme?
  2. Drift: hvordan kan kommunen drifte tjenestene sine for syklende og gående?
  3. Synlighet: hvordan kan kommunen oppfordre flere til å sykle og gå, og anerkjenne de som allerede sykler og går?

Planer for oppfølging

Det er flere elementer fra forprosjektet som kommunen vil jobbe videre med. Kommunen skal blant annet teste ut tre tiltak som de skal lage prototyper på:

  • intensiv brøyting på en bestemt gang- og sykkelvei
  • tegne og installere sykkelparkering i en bestemt barnehage
  • sykkeldag for hele kommunen til våren

Fra disse testene vil kommunen få innsikt til å lage enda mer konkrete løsninger som kan inngå i det generelle arbeidet i kommunen, og i nye prosjekter.

Relevante lenker