Klimasats-prosjekt

Familiens hus

Fylke: Rogaland
Søker: GJESDAL KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Jun 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Gjesdal kommune har utredet klimavennlige løsninger ved ombygging og
oppgradering av et betongbygg fra 1970. Bygningen er i god stand, og en mulighetsstudie fra 2020 viser at det kan brukes til nye formål dersom det bygges om.

I 2022 fikk kommunen støtte til selve ombyggingen.

Mer ombruk og mindre riving

Kommunen har sett på muligheten for å bruke materialer om igjen, både inventar og bygningsdeler. Utslippsreduksjonen ved ombruk er estimert til 17,6 tonn CO2-ekvivalenter. Materialer og produkter som ikke gjenbrukes i bygget, skal bli tilgjengelig for å brukes i andre prosjekter.

Kommunen har også sett på klimavennlige materialer, arealeffektive løsninger og løsninger som gir færrest store inngrep i bygget. Ved å velge løsninger som krever mindre riving, vil det bli mindre anleggsarbeid og dermed mindre utslipp. 

Relevante lenker