Klimasats-prosjekt

FutureBuilt 2.0 – tidligfase klimagassberegninger

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 750 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune ved FutureBuilt utvikler en metodikk for klimagassberegninger i tidlige faser av prosjekter for områdeutvikling.

Første versjon av kriterier for FutureBuilt ZERO‐O ble ferdigstilt i 2022 og ligger åpent tilgjengelig på FutureBuilts nettsider, sammen med et beregningsverktøy i Excel og en rapporteringsmal i Word.

Piloter

Det er foreløpig tre områdeprosjekter som har ønsket å være pilot på ZERO‐O:

  • Flytårnområdet, Bærum kommune
  • Filipstad, Oslo havn
  • Fornebu brygge, Sjø Fornebu AS

For Flytårnområdet har Bærum kommune gjennom arbeidet med planprogram jobbet aktivt med å tilrettelegge for grep og føringer som følger opp kriteriene for nullutslippsområder. Planen skal være et verktøy for å konkretisere og kommunisere mål, rammer og ambisjonsnivå, og legges til grunn for utarbeidelse og behandling av reguleringsplaner i området.

Planprogrammet er i tillegg pilot for å teste FutureBuilts metodikk for klimaberegninger på områdenivå, ZERO‐O. Planprogrammet representerer et overordnet plannivå med lite tilgjengelig detaljinformasjon. Mye av innholdet i planen er fremdeles under utvikling. Beregningene gir likevel viktig input i videre utvikling av området. Klimaberegningene bidrar blant annet til å synliggjøre den relative forskjellen i beregnet klimagassutslipp mellom de ulike temaene bygg, transport, infrastruktur og landskap, samt gir en indikasjon på viktige elementer innenfor hvert tema som må vektlegges i videre utvikling av området.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker