Klimasats-prosjekt

Gjenbruk og redesign

Fylke: Østfold
Søker: FREDRIKSTAD KOMMUNE
Tilskudd: 207 250
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mai 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Fredrikstad kommune har kartlagt muligheter og barrierer for gjenbruk av kontormøbler.

Kommunen har laget en prosjektrapport (se  lenke under) som skisserer hvordan et internt system for gjenbruk av møbler og inventar kan utformes og implementeres i kommunen, hvilke investeringer som kreves og hvilke gevinster som kan oppnås.

Rapporten skal brukes som et beslutningsgrunnlag for å vurdere om Fredrikstad kommune skal gå videre med å implementere et gjenbrukssystem, samt en overordnet handlingsplan for implementeringen.

Reduserte klimagassutslipp og kostnader

Kommen anslår at det kan være mulig å redusere klimagassutslippene relatert til møbler og inventar med om lag 36 tonn CO2‐ekvivalenter per år med et gjenbrukssystem. Kostnads‐ og gevinstanalyse viser at kommunen forventer økonomisk lønnsomhet ved å etablere et gjenbrukssystem.

Krevende uten dedikerte ressurser

Prosjektet ble noe forsinket, da kommunen brukte litt lenger tid på forankringen enn planlagt. Kommunen opplever også at det er krevende å frigjøre nok ressurser for å drive et utviklingsprosjekt.

Viktig og nyttig med erfaringsutveksling

Fredrikstad kommune har opplevd det som svært nyttig å hente erfaringer fra andre kommuner som jobber med tilsvarende prosjekter. 

Relevante lenker