Klimasats-prosjekt

Grønn og bærekraftig mobilitet på destinasjoner

Fylke: Viken (N)
Søker: KRØDSHERAD KOMMUNE
Tilskudd: 3 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Lade annet, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Krødsherad kommune, sammen med Viken fylkeskommune og kommunene Sigdal, Modum og Flå, ønsker å tilby grønne mobilitetsløsninger i Norefjellregionen.

Varetransport

Målet er å redusere bilbruken ved å tilby varehandel på nett av dagligvarer og produkter fra spesialleverandører, levert fra næringsaktører rundt reiselivsdestinasjonen. Gjennom prosjektet ønsker aktørene å organisere denne tjenesten ved handels‐, betalings‐ og transportoptimalisering. 

Det ble implementert en handelsløsning med målsetting om å tilby samkjøring av varer levert fra lokale butikker til fritidsbeboere, dør til dør. Løsningen ble godt mottatt, og prosjektet oppnådde både klimagassreduksjon og en økonomisk bærekraftig forretningsmodell i perioder. Leverandøren av løsningen la dessverre ned tilbudet på Norefjell. 

Prosjektet har startet utvikling og implementering av ny og forbedret handels‐ og betalingsløsning, som også integrerer transportoptimalisering for ytterligere å kunne effektivisere transporten. Løsningen har også mulighet for optimalisering av samkjøring av person‐ og varetransport.

Persontransport

Målet er å redusere personbiltrafikken internt på reiselivsdestinasjonen, spesielt vinterstid, ved å tilby bestillingstransport spesielt for familiesegmentet. 

Løsningen «Helt frem Norefjell» ble implementert sammen med VY‐konsernet. Bestillingstransportløsningen tilbyr transport fra bygd til fjell, men flest erfaringer er oppnådd på reiselivsdestinasjonen. På grunn av korona ble testperioden noe utilstrekkelig i først del av perioden, men ettervinteren 2022 viste et økende antall passasjerer. Gradvis økende behov er registrert, og det er nå forventninger til løsningen foran kommende sesong.

Mobility analytics

Kommunene vil forså mobilitetsbehovet til besøkende og lokalbefolkningen, for å kunne iverksette enda mer målrettede tiltak i fremtiden. En viktig effekt er å etterprøve de tiltak som iverksettes. Dette skal gjøres primært ved å implementere teknologi for deling av mobilitetsdata i teknologiløsningene for varetransport og persontransport. I tillegg vurderes det implementering i det lokale skisenterets mobile løsning for kjøp av skipass.

Sensorikk for overvåkning av veistandard er implementert i samarbeid med Statens vegvesen. Sensorikken gir viktig informasjon til person‐ og varetransport om fremkommelighet, spesielt vinterstid. I tillegg gir sensorene verdifull informasjon til entreprenørene om snørydding og strøing på veiene. Utfordringene her har vært sensorenes nøyaktiget. Det arbeides videre med optimalisering av sensorene, og å kunne gi nyttig informasjon til publikum.

Erfaringer til videre arbeid

  • For varetransport har fokuset på lokal verdiskapning gitt en ønsket sideeffekt i at lokale tilbydere av lokale spesialiteter når ut til et stort reiselivsmarked. 
  • Det er sannsynligvis ikke økonomi i distriktene uten samkjøring, men teknologien vi har tilgang på i dag bidrar til å oppnå dette.
  • Sterkere fokus på samkjøringsløsninger for vare og person, for å tilpasse bedre til lokale forhold og variasjon i kundesegment og varierende volum gjennom uka, sesonger og år.
  • Det er viktig å utvikle bærekraftige forretningsmodeller, og en privat‐offentlig forretningsmodell er sannsynligvis fremtiden for distriktene.
  • Erfaringer fra dette prosjektet tilsier at mobilitetsprosjekt ikke alltid kan gå direkte på utprøving av løsninger, men tilpasning og i noe grad utvikling av løsningene må forventes.
  • Det kulturelle aspektet ved å ta i bruk kollektive løsninger er et arbeid som over tid må arbeides med i distrikt og på reiselivsdestinasjoner. Derfor er det viktig at pilotarbeid kan gjennomføres over en lengre piloteringsperiode.
Relevante lenker