Klimasats-prosjekt

Grønne anleggsplasser – ny by og ny lufthavn

Fylke: Nordland
Søker: BODØ KOMMUNE
Tilskudd: 2 050 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bodø kommune har i to år hatt en klimarådgiver som har jobbet med klimatiltak i anleggsplasser internt i kommunen og ut mot Avinor som skal bygge ny flyplass.  

Resultater

I sluttrapporten trekker kommunen blant annet fram disse resultatene fra arbeidet:

  • De første utslippsfrie anleggsmaskinene, samt den første elektriske lastebilen til massetransport, har nådd Bodø.
  • Pilotert gjenbruk av lett forurensede masser, og vil jobbe videre med det lokale avfallsselskapet for at dette skal opprettholdes.
  • Kompetanseheving om massehåndtering, gjennom en møteserie om massehåndtering, med konkrete tiltak for å få en mer klimasmart og kostnadseffektiv massehåndtering.
  • Inngått avtale med lokal asfaltleverandør om at de skal bistå med å redusere utslippene fra asfaltproduksjon.
  • Enighet om at alle bypakke‐prosjekter skal ha klimabudsjett basert på VegLCA.
  • Utviklet en modell for klimavekting i prosjekter.
  • Bystyret har pekt ut bygg‐ og anleggsplasser som et satsningsområde i årene fremover. 
  • Sjøgata, Nord‐Norges første utslippsfrie anleggsprosjekt, er startet opp. 

Kommunen estimerer grovt at prosjektet i prosjektperioden har redusert utslippene med 200 tonn CO2-ekvivalenter. Da er klimagassreduksjon fra utslippsfri anleggsplass i Sjøgata trukket fra, siden det er et eget prosjekt. 

En mulig utvikling framover kan være at 1/10 anleggsmaskiner i Bodø er utslippsfrie i 2025, transportsektoren er delvis elektrifisert og at lavtemperaturasfalt og gjenbruk av masser vil være normen både hos kommunen, fylkeskommunen og Avinor. 

God forankring er en forutsetning

Stillingen var plassert i samfunn‐ og næringsavdelingen, som er den primære driveren for det grønne skiftet i kommunen. Klimarådgiveren har samarbeidet med teknisk avdeling, som er kommuneorganisasjonens viktigste byggherre. I oppsummeringen av prosjektet skriver kommunen at plasseringen av stillingen har skapt forvirring, manglende eierskap og til syvende og sist dårligere utbytte av prosjektet. Blant annet har det vært utfordringer rundt finansiering av pilotprosjekter og manglende gjennomføring av klimavekting. Som videre tiltak anbefaler prosjektet at videreføring av arbeidet bør legges under teknisk avdeling, med et tydelig mandat fra avdelingsdirektør.

Relevante lenker