Klimasats-prosjekt

Juridisk vurdering av klimakrav i planer

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 900 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2024
Type tiltak: Arealplanlegging, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune skal gjøre en juridisk vurdering av klimaperspektivet i plan- og bygningsloven, og av handlingsrommet i dagens lovverk. Kommunen ønsker å tydeliggjøre det juridiske handlingsrommet innenfor areal- og transportplanlegging, og innføre en ny planmetodikk som vil redusere klimagassutslippene.

Kommunen har ansatt en jurist

Juristen ble ansatt i Klima‐ og miljøenheten for å jobbe med klimavennlig arealplanlegging. Det har inkludert følgende oppgaver:

  • tolke og formidle relevant regelverk på klimafeltet
  • besvare løpende juridiske spørsmål
  • vurdere hjemmelsgrunnlag for å stille klima‐ og energikrav
  • følge med på regelverksutviklingen på feltet
  • bistå med høringsinnspill på relevant regelverk
  • dialog med andre jurister på klimafeltet

Kommunen har meldt at stillingen er vellykket og viktig for Klima‐ og miljøenheten, og den videreføres nå permanent med fast ansettelse. Prosjektet blir derfor avsluttet før planen.

Erfaringer med ansettelser

Noen av erfaringene så langt er at det kan ta lengre tid å lyse ut stillinger og ansette nye medarbeidere enn planlagt, så det bør settes av god tid til dette. Det er også viktig at det settes av tid til at den ansatte kan sette seg inn i den kommunale strukturen, og spesielt hvordan relevante avdelinger jobber. Dette for at arbeidstaker skal få et innblikk i metoder og rutiner på avdelingene, og for å vite hvordan man skal gi innspill til plan- og byggesaker. Klimarett er et relativt nytt juridisk område. I oppstartsfasen er det derfor nyttig at den ansatte får et innblikk i de ulike fagområdene innenfor klima som kommunen jobber med. 

 

Relevante lenker