Klimasats-prosjekt

Kaldnes Vest - Klimavennlig transformasjon

Fylke: Vestfold
Søker: FÆRDER KOMMUNE
Tilskudd: 600 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Færder og Tønsberg kommuner skal samarbeide om en bærekraftig og klimavennlig utvikling av Kaldnes Vest, et næringsområde på grensen mellom kommunene og direkte tilknyttet Tønsberg sentrum. Området skal få flere funksjoner, og kommunene vil vektlegge grønn mobilitet og redusert transportbehov.

Kommunene har derfor jobbet med en strategi‐ og pinsipplan. Hensikten med dette er å få sikret viktige prinsipper og strategier før man tar fatt på de formelle planprosessene. Viktige prinsipper er knyttet til å ivareta strandsonen og miljømål, sikre klimamål tidlig i planfasen, utforme de sentrale prinsippene for grønn mobilitet, og en blandet arealbruk som kan legge til rette for klimavennlig atferd.

Transformasjon av området gjør at kommunen unngår nedbygging av natur

Kaldnes Vest er en av de største arealreservene i regionen som består av transformasjon, slik at man ikke tar nye naturområder. Området er i stor grad bebygget og består av grå flater med asfalt og grus. 

De indirekte konsekvensene av å transformere Kaldnes Vest, er at det legitimerer en konservativ og stram arealpolitikk på kommuneplannivå. Forslag til kommuneplanens arealdel for Færder kommune er ikke bare arealnøytral, men også "arealpositiv". Kaldnes Vest har gjort det lettere å si nei til å ta i bruk andre naturområder, dyrket mark ol. til byggeformål.

Boligreserven som ligger på Kaldnes Vest utgjør hele behovet i planperioden i Færder kommune, fram til 2035.

En satsing på bynære transformasjonsområder gir mange indirekte gevinster

  • Fravær av tap av arealer andre steder i kommunen
  • Redusert transportbehov, både gjennom sentral lokalisering og gjennom blandet arealbruk (forretning, bolig, tjenesteyting og næring)
  • Sikring og vern av strandsone både på land og i vann i planområde
  • Økt folkehelse, som følge av at bynær strandsone sikres for rekreasjon og natur
  • Arealene blir klimatilpasset i en mye større grad enn i dag
Relevante lenker