Klimasats-prosjekt

Kampanje for fossilfri tungtransport

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE KLIMAETATEN
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2022
Type tiltak: Holdning og undervisning, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

I august 2021 startet Klimaetaten i Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Biogass Oslofjord arbeidet med en kampanje rettet mot tungtransportbransjen. Kampanjen skal gjøre bransjen kjent med mulige virkemidler og støtteordninger for fossilfri transport.

Kunnskapsbarriere

Kunnskap om muligheter og utfordringer med fossilfrie lastebiler har vært en barriere for aktører som ønsker å omstille seg. Gjennom kampanjen ønsket kommunen å vise frem eksempler og erfaringer fra de som allerede har lastebiler på el og biogass, og knytte kontakt mellom aktører. 

Samlet informasjonen på ett sted

Informasjonen i kampanjen er blant annet spredt via en ny nettside. Nettsiden har artikler om relevante temaer, og oversikt over tilgjengelige lastebiler på elektrisitet og biogass. Det er også kart over eksisterende og kommende lade- og fyllestasjoner for næringstransport i Oslo og Viken. Siden har vært godt besøkt.

Fossilfri lastebilparade

Kampanjen ble offisielt lansert 19. januar 2022. Dette ble markert med verdens første parade av fossilfrie lastebiler. Lanseringen ble en møteplass mellom transportører, fagpersoner, presse og politikere.

I tillegg til nettsiden, har det vært annonsekampanjer i fagmagasiner og nettsider rettet mot tungtransportbransjen. Det har også vært to seminarer om omstilling av lastebiler i tillegg til lanseringen. 

Mål og resultater på lang sikt 

Klimagassutslipp fra tunge kjøretøy i Viken og Oslo, var henholdsvis 560 000 og 142 000 tonn CO2‐ekvivalenter i 2020. Oslo kommune har mål om at all tungtransport skal være utslippsfri, eller bruke bærekraftige biodrivstoff, innen 2030. Viken fylkeskommune har klare målsetninger om betydelig klimagassreduksjon, og omlegging til fornybart
drivstoff innen transportområdet.

Kommunikasjon mot transportaktørene som opererer i Oslo og Viken vil derfor være svært sentralt i perioden frem mot 2030 for å sørge for at målene oppfylles. Kampanjen ble avsluttet i november 2022, men nettsiden skal leve videre. 

Vil bli en foregangsby for utslippsfri tungtransport

I 2020 fikk Oslo kommune Klimasats-støtte til å jobbe systematisk med overgangen til utslippsfri tungtransport. Les mer i lenken under.

Relevante lenker