Klimasats-prosjekt

Kartlegge og modellere trafikk gjennom Ås sentrum

Fylke: Viken
Søker: ÅS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mai 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Ås kommune har gjennomført et prosjekt for å redusere trafikken i, og gjennom, sentrum. Kommunen har samlet inn trafikkdata og simulert effekten av ulike tiltak med en trafikkmodell i Aimsun for veinettet gjennom Ås sentrum, og sett på situasjonen i 2030. 

Prosjektet har gitt et kunnskapsgrunnlag for planlegging av veinettet gjennom Ås sentrum, og effekten av tiltak for å redusere gjennomgangstrafikk.
Analysen har vist at gjennomgangstrafikken utgjør en liten del av trafikken gjennom Ås sentrum i dag og i fremtidig situasjon, med og uten tiltak. Om lag 2/3 av trafikken i Ås er beregnet til å være regionaltrafikk i alle scenarier. Det vil si trafikk som starter eller slutter i Ås, og som skal videre ut på hovedvegnettet (E6 eller E18).

Biltrafikken på fylkesvei 152 kan derfor i større grad reduseres ved å rette tiltak mot regionaltrafikk eller interntrafikk. Dette er viktig kunnskap for Ås kommune for å kunne gjøre målrettede tiltak for å redusere veitrafikk i årene fremover.

Fokuset i prosjektet har vært på gjennomgangstrafikk, men det er fullt mulig å bruke modellene til andre typer trafikkanalyser. Ås kommune er eier av modellen og inngangsdataene og kan bruke den til fremtidige analyser av tiltak i veinettet eller endringer i arealbruk/overordnet veinett. Aimsun‐modellen er allment tilgjengelig via Statens vegvesen sitt Eroom for dynamiske trafikkmodeller og kommunen vil oppfordre andre aktører til å benytte modellen.