Klimasats-prosjekt

Kartlegging og mulig utnyttelse av gass fra deponi

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 2 000 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har kartlagt utslipp av deponigass ved Ladedalen avfallsdeponi, Fredlydalen avfallsdeponi og Sluppen Vest avfallsdeponi. Ved det siste deponiet viste målinger lite deponigassproduksjon.

Fredlydalen og Ladedalen deponier er etablert i ravinedaler og ble brukt til husholdnings- og næringsavfall fra 2. verdenskrig til 1970-årene. Områdene skal oppgraderes til bolig- og næringsformål, og kommunen ville se om metangassen kan utvinnes og brukes til nyttige formål, som oppvarming av bygg.

Årlige utslipp fra Fredlydalen deponi er anslått til 16 tonn metangass og 268 tonn CO2 som tilsvarer 641 tonn CO2-ekvivalenter per år. De årlige utslippene fra Ladedalen er mellom 24 og 75 tonn metangass som tilsvarer mellom 780 og 1 370 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Kommunen fant at det sannsynligvis bare er i begrensede områder ved Fredlydalen at det er mulig å pumpe ut utnyttbar gass over tid, og en utnyttelse av gassen til energiformål vil ikke være økonomisk bærekraftig.

De store utslippene av gass vil imidlertid kunne føre til skjerpede krav til oppfølging av området, og særlig ved terrenginngrep og endring av arealbruk. Kommunen har også fått belyst problemer med setningsskader og sigevann til nærmiljøet ved deponiene i prosjektet.

Relevante lenker