Klimasats-prosjekt

Klimaprosjekt: Fylkesveg 1758 Knut Alvsons gate i Hamar

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 2 343 750
Status: Avlyst
Varighet av prosjekt: Jan 2022 - Nov 2022
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass
Søknad:
Tilsagn:

Innlandet fylkeskommune skal sammen med Hamar kommune etablere et nytt og bredere fortau langs hele Knut Alvsons gate i Hamar. I tillegg skal vann og avløp utbedres i deler av sideveien Gustav Heibergs gate.

I prosjektet skal fylkeskommunen bruke utslippsfrie gravemaskiner. De skal også ha andre utslippsreduserende tiltak, som klimavennlige materialer, etablering av strømtilførsel til elektriske maskiner, og utrede muligheten for klimavennlig massetransport.

Mulighet for store utslippskutt

Det er laget et klimagassregnskap og analyse for tiltaket. Analysen viser at diesel til anleggsmaskinene og materialer som asfalt står for hovedandelen av utslippene. Ved å bruke klimavennlig asfalt og utslippsfrie maskiner, kan utslippene reduseres med 29 prosent noe som tilsvarer 279 tonn CO2-ekvivalenter. Fylkeskommunen vurderer også å utrede andre klimatiltak som ikke er nevnt i analysen.

Relevante lenker