Klimasats-prosjekt

Klimasats i landbruket på Agder 2021–2022

Fylke: Agder
Søker: AGDER FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 236 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Okt 2023
Type tiltak: Landbruk og skog
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Agder fylkeskommune sammen med Farsund, Åmli, Kristiansand, Lillesand og Åseral kommuner har gjennomført et prosjekt med hensikt å øke kunnskapen om klima og klimarådgiving i landbruket. Prosjektet var rettet mot to grupper; landbruksrådgivere i kommunene og bønder. Erfaringer fra disse gruppene skal gi innsikt til kommunene for hvordan de kan bidra til et økt fokus på klima.

Gjennomførte aktiviteter:

  • Informasjonsmøte digitalt med 5 utvalgte kommunale jordbruksrådgivere
  • Informasjonsmøte digitalt med 5 utvalgte melkebruk på Agder
  • Informasjonsmøte digitalt med 5 utvalgte potetgårder på Agder
  • Klimarådgiving med de 5 melkebrukene
  • Klimarådgiving med de 5 potetgårdene
  • Utarbeidet tiltaksplan til deltagende gårdsbruk
  • Erfaringsmøte med kommunale jordbruksrådgivere hos et melkebruk
  • Erfaringsmøte med kommunale jordbruksrådgivere på en potetgård
  • Informasjonsfilm basert på lokale forhold i Agder 
  • Nettside med informasjon om klima

Erfaringer fra prosjektet

Deler av prosjektet ble utsatt på grunn av korona, og det var vanskelig å komme i gang og finne tid til møter. Bøndene har det travelt på sommerstid med produksjonen, og kommunale landbruksforvaltere har mye arbeid om høsten i forbindelse med søknader. Erfaringsutveksling er tidkrevende, da det fordrer at man samles og bruker tid på å jobbe seg gjennom temaer.

Bøndene som var med i samarbeidet var gode å ha med på laget, og har stilt gode spørsmål som ble tatt med videre i utviklingen av klimarådgivingen.

Klimarådgivingen i landbruket er under utvikling, og det er ulike forventninger til hva det skal være. I prosjektplanen var det satt av tid til grupperådgiving, men dette viste seg å være vanskelig å få til i praksis. Det ble dermed gitt individuell rådgiving til gruppa med melkebønder. Dette ga god erfaring til klimarådgivere, og en mulighet for bonden å se hva individuell rådgiving går ut på. Potetbøndene fikk i større grad grupperådgiving.

I prosjektet var det planlagt flere større møter. Tre av møtene ble holdt åpne for alle interesserte tre steder på Agder; Evje, Lyngdal og Tvedestrand. Dette var samarbeidsmøter mellom Norsk landbruksrådgivning Agder, TINE og Bondelaget. Møtene ble holdt høsten 2022, og det var til sammen rundt 120 deltakere på de tre møtene.

I prosjektplanen var det satt opp flere møter kun for forvaltningen i Agder, hvor det skulle diskuteres og snakkes om erfaringer rundt klimarådgiving og prosjektet, samt spre informasjon om klimarådgiving i landbruket. Disse skulle være fysiske møter. Men med lange avstander, ble dette i stedet gjennomført på Teams. Her deltok 12 kommuner. En av arbeidspakkene i prosjektet var formidling av informasjon med artikler, klimanettside, film og podcast. Her ble alle punkter gjennomført, bortsett fra podcast, da det var mer krevende å få til.

Effekter

Fylkeskommunen rapporterer at klimarådgiving i landbruket er et nytt tilbud som er under stadig utvikling. Klimakalkulatoren som er et av verktøyene som brukes i denne rådgivningen er i utvikling. I rapporten skriver fylkeskommunen at det er viktig å huske at god agronomi er en klimavennlig strategi, og at grunnleggende kunnskap om agronomi og gårdens ressurser er viktig i klimarådgivingen. Fokus må være på en bærekraftig rådgiving med tiltak som gagner både bonden, dyrene og klima. 

Positive effekter av tiltaket er gode løsninger i landbruket, som ikke bare er bra for klima, men også for økonomi, arbeidshverdag og dyrehelse. Det viser seg at god agronomi gir god klimagevinst, og også fort gir utslag på bedre økonomi i driften. Negative effekter kan være at løsninger man i dag ser på som gode, ikke fungerer like godt på lengre sikt. Mange klimatiltak er også kapitalkrevende, og ikke lønnsomme i det lange løp på gårdsnivå.

Relevante lenker