Klimasats-prosjekt

Klimatiltak for oppgradering av renseanlegg

Fylke: Akershus
Søker: FROGN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Frogn kommune har utredet klimavennlige løsninger i forbindelse med at de skal rehabilitere og oppgradere Skiphelle renseanlegg. 

Kommunen har fått laget en rapport for hvordan målet om effektiv avløpshåndtering kan nås, inkludert beskrivelse av hvilke tiltak som må gjennomføres for å sikre at anlegget oppfyller dagens og fremtidige rensekrav. Rapporten ser på aktuelle prosessløsninger for implementering av sekundærrensekravet samt mulighet til også å kunne fjerne nitrogen. Statsforvalteren har dgjort det tydelig at dagens rensekrav vil bli skjerpet. Det er ikke endelig fastsatt hva endrede utslippskrav vil bli, og det vil være avgjørende å få identifisert disse kravene før endelig utforming av et utvidet Skiphelle renseanlegg vil kunne presenteres.

Mål om et bærekraftig og miljøvennlig renseanlegg

Renseanlegget driftes med målsetning om å være bærekraftig og miljøvennlig. I dag kan dette ses eksempelvis ved optimalisering av koagulantdosering, varmegjenvinning på ventilasjon og lignende. I rapporten beskrives aktuelle løsninger for å øke anleggets bærekraft‐ og klimaprofil ved å gjennomføre løsninger som etterisolering, solcellepanel, varmegjenvinning og smartstyring av strømbruk.

Redusere fremmedvann

Rapporten viser at arbeid med reduksjon av fremmedvann inn til renseanlegget vil ha den største klimaeffekten, både med tanke på bærekraft og klimaregnskap. Reduksjon av fremmedvann vil bidra til å optimalisere hele renseanleggets verdikjede fra A til Å, noe som betyr redusert behov for blant annet bygningsmasse, koaguleringsmidler, renseteknologi med mer.

Relevante lenker