Klimasats-prosjekt

Lågutslepp fylkesvegbygging og -drifting

Fylke: Vestland
Søker: VESTLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 225 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Mar 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestland fylkeskommune har fått utarbeidet en rapport for å danne et kunnskapsgrunnlag for å redusere klimagassutslipp fra veiprosjekter, både ved planlegging, bygging, drift og vedlikehold. Rapporten skal være grunnlaget for det videre klimaarbeidet i fylkeskommunen. Fylkeskommunen har fått støtte til flere Klimasats-prosjekter hvor dette arbeidet er relevant (se lenker nederst):

  • Klimakrav i anskaffingar fylkesvegane i Vestland
  • Klimagassutslepp i driftsfase

Rapporten er delt i tre kapitler, for plan, utbygging og drift. 

Tallfesting av klimagassutslipp i planfasen kan føre til lavere utslipp

Det første kapittelet utforsker handlingsrommet i planfasen til veiprosjekt ved å se på relevante planstrategier og ulike metoder for kartlegging av klimagassutslipp i planfasen av utbyggingsprosjekter, som VegLCA, EFFEKT, SteinLCA, Miljøindikatorsystem og BREAAM Infrastructure. Kapittelet konkluderer med at tallfesting av klimagassutslipp allerede i planfasen kan bidra til valg av gode løsninger som i de senere fasene vil føre til lavere utslipp.

Materialproduksjon står for en større del av utslippene enn utbygging

Det andre kapittelet er et kunnskapsgrunnlag for å identifisere potensialet for reduksjon av klimagassutslipp ved fylkesveibygging. VegLCA ble brukt som metode for å regne ut klimagassutslipp fra 62 utbyggingsprosjekter på fylkesveinettet. Resultatene er samlet til en dashbordløsning for håndtering av data og kommunikasjon. Kapittelet avslutter med å peke ut betong, asfalt og diesel som de største bidragsyterne til klimagassutslipp ved utbygging, og at materialproduksjon står for en større del av utslippene enn utbygging.

Det må utvikles bedre verktøy til bruk i driftsfasen

Det siste kapittelet i rapporten fokuserer på drift av fylkesveier og hvilke utfordringer og handlingsrom som finnes for reduksjon av klimagassutslipp her. Resultatene i kapittelet viser at verktøyene som finnes i dag ikke er tilstrekkelige til bruk i driftsfasen. Derfor er det ikke klart hvor store utslippene fra drift er og hvor de kommer fra, noe som fører til at fylkeskommunen ikke vet hvilke tiltak som vil være mest effektive. Det er behov for utvikling og tilpassing av gode verktøy, og koordinering av tiltak og tidlig involvering av drift.

Klimavennlig veibygging

Bymiljøetaten i Oslo kommune fikk i 2020 Klimasats-støtte til å stille strengere klimakrav i anskaffelser av kontrakter for drift og vedlikehold av veinettet. Også Vestfold og Telemark fylkeskommune fikk Klimasats-støtte i 2020 til å kartlegge tiltak for å redusere klimagassutslipp ved veibygging.