Klimasats-prosjekt

Mer klimavennlig detaljprosjekt VA Røykåsbekken

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 240 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune har utredet klimavennlige løsninger i et VA-prosjekt der 2,8 km rør skal skiftes og oppdimensjoneres. Kommunen har laget et klimabudsjett for å se hvor de kan kutte utslipp i prosjektet. Dette inkluderer blant annet klimatiltak knyttet til asfalt, betongelementer og VA‐rør.

Kommunen skal jobbe videre med å utarbeide en anskaffelsesstrategi for klimakravene, for å lage tildelingskriterier med dokumentasjonskrav og evalueringsmetode for krav knyttet til utslippsfri anleggsplass. Kommunen arbeider også med krav til materialer og massehåndtering.

Kommunen tror at det finnes stort potensiale for å forenkle og effektivisere arbeidet med å utarbeide klimagassbudsjett, når formålet er å identifisere tiltak og for å stille klimakrav i anbudskonkurranse. Basert på dette klimagassbudsjettet og noen lignende prosjekter, antar kommunen at det kan lages en forenklet type kalkulator. Da vil man kunne legge inn løpemeter av forskjellige standard type VA‐grøfter som vil gi en god pekepinn på totalt materialforbruk og anleggsutslipp. Kommunen ønsker å se nærmere på en slik kalkulator, gjerne i samarbeid med andre kommuner som er i samme situasjon.

Relevante lenker