Klimasats-prosjekt

Mobilitets- og kommunikasjonsstrategi

Fylke: Troms
Søker: HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Apr 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Harstad kommune skal lage en mobilitetsstrategi for å samordne og erstatte flere eksisterende transport- og mobilitetsplaner. Kommunen ønsker å tilrettelegge for at flere skal sykle og gå i stedet for å kjøre bil.

Kommunen har med bidrag fra konsulent utarbeidet planprogram for kommunedelplan for Mobilitet og kommunikasjon. Planarbeidet har blitt noe forsinket, siden kommunens administrasjon valgte å sende planprogrammet på en større høringsrunde enn først planlagt.

Planarbeidet har en overordnet målsetning og visjon om at Harstad kommune skal ha en bærekraftig utvikling i tråd med nasjonale og internasjonale klimamål og være et verktøy for kommuneplanens mål om å bli Miljøbyen Harstad. Planen vil inkludere blant annet miljøvennlige reiser, Harstadpakken, parkering og gang‐ og sykkelveinett. Kommunen skriver at biltrafikken i Harstad er stor og økende, og parkering og gang‐ og sykkelstier brukes som virkemiddel for å påvirke bilbruken og folkehelsen.

Kunnskapsgrunnlaget for det videre planarbeidet er etablert med utarbeidelse av transportmodell som beregner fremtidige transportbehov. Virkningen av arealplanleggingen i kommunen er også med i beregningene.

Relevante lenker