Klimasats-prosjekt

Mulighetsstudie ladepunkter elektriske maskiner

Fylke: Akershus
Søker: LØRENSKOG KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Bygge- og anleggsplass, Lade annet, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lørenskog kommune stiller i dag krav om fossilfrie anleggsplasser, men vil nå strekke seg mot utslippsfri. 

I dette prosjektet har kommunen utredet muligheter og kostnader for utslippsfri anleggsplass i fire forskjellige prosjekter. Prosjektene har vært i litt forskjellige faser og utredningene er utført med litt forskjellig detaljeringsnivå. 

De fire prosjektene er:

  • Skårerparken
  • Langgrunna
  • Røykåsbekken
  • Løkenåsveien etappe 2b

Status

I prosjektet "Skårerparken" er utredningen gjennomført av samspillsentreprenør (Agaia), mens i de tre VA‐prosjektene (Langgrunna, Røykåsbekken og Løkenåsveien etappe 2b) er utredningene gjennomført i forkant av anbudskonkurranse.

I Skårerparken har utredningen blitt brukt aktivt for først å vurdere effektbehov og så valg av hvilke anleggsmaskiner som skal være utslippsfrie. I Langgrunna og Røykåsbekken brukes utredningene som grunnlag for klimakrav og som informasjon til entreprenører som skal delta i anbudskonkurranse som skal lyses ut.

På "Langgrunna" ble det laget en detaljert vurdering av både tilgjengelig effekt, behov for anleggsmaskiner og totale merkostnader for utslippsfri anleggsgjennomføring. På "Røykåsbekken" var utredningen mindre detaljert på merkostnader, men det ble levert en del generell informasjon i tillegg til vurdering av tilgjengelig effekt. På "Løkenåsveien etappe 2b" ble det kun vurdert tilgjengelig effekt i området. 

I tillegg til disse utredningene i prosjektene er det blitt laget et internt rutinenotat for hvordan kommunen generelt skal tilrettelegge for utslippsfri anleggsdrift og det er blitt vurdert hvordan prosessen kan effektiviseres og forenkles for å unngå større utredninger i hvert prosjekt. 

Resultater

I de aktuelle prosjektene har utredningene lagt til rette for å kunne etterspørre og bruke tildelingskriterier knyttet til utslippsfrie løsninger. Det har også vært viktig for klimaarbeidet i prosjektavdelingen å utarbeide interne rutiner for planleggingsfasen og de aktuelle prosjektlederne har økt sin forståelse for temaet.

I Lørenskog er "Skårerparken" blant de første prosjektene med en stor andel utslippsfrie anleggsmaskiner slik at det har vært en høy grad av kompetanseheving for de involverte prosjektlederne. Kommunen har laget et erfaringsskriv fra "Skårerparken" som vil være viktig for videre prosjekter. 

Kommunen har en ambisjon om å øke andelen utslippsfrie/delvis utslippsfrie anleggsplasser, men er også opptatt av å ha kontroll på kostnadene. Kostnadsvurderingene som er gjennomført i utredningene er derfor viktige. På "Langgrunna" og "Røykåsbekken" forventes det at prosjekt vil kunne gjennomføres med en høy andel utslippsfrie maskiner. 

Erfaringer

Kommunen skriver at de nå har erfaring som gjør at arbeidet kan standardiseres og gjennomføres mer tidseffektivt i videre prosjekter. Noen av oppgavene kan kommunen fint selv ta seg av (sjekk av tilgjengelig kapasitet) og annet kan estimeres basert på erfaringstall fra tidligere prosjekter. I arbeidet med rutineskrivet er det også blitt innhentet tilsvarende rutiner og veileder fra andre kommuner som har vært til stor hjelp. Et komplekst tema har med denne utredningen blitt brutt ned til enklere deloppgaver. Vedlagte erfaringsskriv og rutineskriv i tillegg til selve utredningene kan være god hjelp for andre kommuner i lignende situasjon. 

Klimagassreduksjon

Som følge av høy andel utslippsfrie anleggsmaskiner og lastebiler er forventet reduksjon for "Skårerparken" ca. 112 tonn CO2‐ekvivalenter.

På Langgrunna og Røykåsbekken forventes det at det vil kunne gjennomføres med en høy andel utslippsfrie maskiner. Utslippsreduksjonen beregnet er basert på 50 prosent reduksjon for anleggsgjennomføringen (inkl. transport). Beregnet klimagassreduksjon i CO2‐ekvivalenter: 230 tonn CO2‐ekvivalenter.

En stor andel av utslippene i Lørenskog er knyttet til anleggsgjennomføring i prosjektvirksomheten. Asplan Viak har estimert den potensielle utslippsreduksjonen til 4700 tonn CO2e/år knyttet til innfasing av utslippsfrie anleggsplasser frem mot 2030 i grunnlagsrapporten for klimagassbudsjett til Lørenskog kommune. 

Relevante lenker