Klimasats-prosjekt

Naturbruksskole selvforsynt med energi innen 2030

Fylke: Nordland
Søker: NORDLAND FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 267 500
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Energi, Forprosjekt, Holdning og undervisning
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Nordland fylkeskommune har gjennomgått ulike alternative fornybare energikilder for naturbruksskolen i Mosjøen, og fått anbefalinger basert på gjennomgangen. 

Nordland fylkeskommune har de siste årene trappet opp innsatsen for å gjøre fylket mer framtidsrettet og miljøvennlig. Hovedmålsetningene er at kommuner, regionale myndigheter og frivillige organisasjoner har tilstrekkelig kunnskap og kompetanse til å bidra til en grønn omstilling. Klimagassutslippene skal reduseres med 60 prosent fram mot 2030 sammenliknet med 2009.

Fylkeskommunen vil blant annet satse på utdanning, forskning og fornybar energiutvikling. Visjonen i regional plan for landbruk er et bærekraftig og nyskapende landbruk. Utdanningsinstitusjonene er et viktig bindeledd mellom både fylkeskommunene og kommunene på den ene siden – og næringsutøverne på den andre siden. Fylkeskommunen skriver at det er skolen som skal skape gode miljøentreprenører og være en støttespiller for det regionale næringslivet.

Flisfyring og biogass viktig for naturbruksskolen

Som naturbruksskole har Mosjøen videregående skole et viktig ansvar for den grønne omstillingen innenfor landbruket. Resultatene i utredningen viser at flisfyring og biogass kan utgjøre hovedforsyningen av fornybar energi til skolens bygningsmasse og landbruksdrift. Et biogassanlegg kan bli viktig for å gjøre skolen selvforsynt med elektrisk energi til omlegging av maskiner og utstyr fra fossil til elektrisk drift. Tilgangen på tyngre landbrukstraktorer og anleggsmaskiner er foreløpig begrenset, men det er stor etterspørsel etter tyngre anleggsmaskiner som drives med fornybar energi. Dette vil de nærmeste årene presse fram et større tilbud på klimavennlig drift av tyngre anleggsmaskiner som igjen vil gi grunnlag for å bruke samme teknologier til landbrukskjøretøyer.

Å lage biometan fra et biogassanlegg er ikke lønnsomt med dagens teknologi. Etter hvert som batteriteknologien utvikler seg, vil større batteripakker kunne få en langt lavere pris enn i dag. Utredningen viser at framtidens faststoffbatterier vil ha en betydelig større energitetthet og ladehastighet enn dagens batterier. Det vil gjøre vekten og ladetiden lavere. 

Solcelleanlegg til strømforsyning og for demonstrasjon

Når strømbehovet til maskiner og utstyr blir større, vil det være nødvendig med et solcelleanlegg ved skolen. Dette er også viktig for å kunne ha som demonstrasjonsarena og se virkelighetsnære målinger av hva større solcelleanlegg vil kunne levere. Etter hvert som skolen får et bedre utbygd fornybar energiproduksjonsnett, er det viktig at elevene får ta del i bruken og den stadige utviklingen av dette. Dette vil kunne motivere elevene og skaffe en viktig kunnskap om bærekraftig energibruk og sirkulær tankegang.

Relevante lenker