Klimasats-prosjekt

Nytt renseanlegg i Lyngdal kommune

Fylke: Agder
Søker: LYNGDAL KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Des 2021 - Feb 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Vann og avløp
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lyngdal kommune har kartlagt miljø- og energieffektive løsninger i et nytt renseanlegg. 

Klimavennlig anlegg

Det er beregnet klimagassutslipp for å bygge og drifte anlegget. Resultatene viser at strømbruk og transport av slam er de største årsakene til utslipp over analyseperioden på 60 år.

Betong og armeringsjern bidrar mest til utslipp ved bygging. Med utgangspunkt i dette er det foreslått aktuelle utslippsreduserende tiltak.

Bruk av lavkarbonbetong klasse A, armering av 100 prosent skrapstål, aktivert karbon av biogen opprinnelse og elektrisk transport av slam til avhending vil redusere totalutslippene med 26 prosent.

Solceller og spillvarme gode energiløsninger

Rapporten viser at utnyttelse av slam til biogassproduksjon er lite hensiktsmessig. Strømproduksjon fra solceller vil gi svært god lønnsomhet, og spillvarme er mest gunstig av de tre undersøkte termiske energiforsyningsløsningene.

Relevante lenker