Klimasats-prosjekt

Økt uttak av deponigass fra Sørlimosen (Grønmo deponi)

Prosjektnavn: Økt uttak av deponigass fra Sørlimosen (Grønmo deponi)
Fylke: Oslo (N)
Søker: EIENDOMS- OG BYFORNYELSESETATEN
Tilskudd: 1 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Avfall og deponi, Biogass

Oslo kommune har installert en ny og bedre gassledning på det nedlagte deponiet på Grønmo. Tiltaket vil øke gassoppsamlingen drastisk og dermed redusere klimagassutslippene.

Med dette prosjektet har kommunen redusert CO2-utslipp med 900 tonn CO2-ekvivalenter. Oppgraderingen av oppsamlingssystemet for deponigass vil fortsette å gi utslippsreduksjon fra Grønmo i årene som kommer. Kommunen beregner at den forbedrede oppsamlingen av deponigass vil gi utslippsreduksjon på 8 600 tonn CO2-ekv fra 2022 - 2030.

Relevante lenker