Klimasats-prosjekt

Ombruk av møbler og byggevarer i Stavanger kommune

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Mai 2022
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har etablert organisasjonsstrukturer for å øke ombruk av byggematerialer og inventar i kommunal drift. Kommunen opprettet et midlertidig lager, mer varige samarbeidsarenaer på tvers av avdelinger og gjenbrukte møbler og materialer i stedet for nykjøp. De gjenbrukte møblene har ifølge kommunen spart 63 tonn CO2-ekvivalenter i indirekte utslipp i prosjektperioden 2021 – 2022. 

Kommunen erfarte at arbeidet med ombrukssatsningen krever dedikerte ressurser til oppgaven og godt samarbeid mellom involverte etater. Kommunen reduserte også kostnader ved å kjøpe mindre nytt inventar og reduserte avfallsmengder til behandling. 

Kommunen har i etterkant av Klimasats-prosjektet fortsatt arbeidet med å systematisere mulighetene for ombruk i egen organisasjon. Høsten 2022 ble det ansatt en ombrukskoordinator på fulltid (uten Klimasats-støtte), og kommunen har fått på plass et permanent lager og en digital løsning for ombruk som alle kommunens ansatte kan benytte seg av. Lageret har en jevn strøm inn og ut av møbler, inventar og IKT-utstyr, og samarbeider jevnlig både med arbeidstreningstjenesten og IT-avdelingen om logistikk og utlevering.