Klimasats-prosjekt

Pilotprosjekt massekoordinator

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 1 000 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Nov 2025
Type tiltak: Arealplanlegging, Avfall og deponi, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har ansatt en massekoordinator i to år.

Redusere utslipp fra massetransport i kommmunen

Koordinatoren skal effektivisere lokal massehåndtering, og redusere massetransport til og fra kommunen. En av oppgavene vil være å koordinere byggeprosjekter og arealer til mellomlagring og bearbeiding av masser. 

I 2023 har massekoordinatoren blant annet jobbet med:

  • Bestemmelser og veiledende tekst om massehåndtering i kommuneplanens arealdel som har vært på høring i perioden juni til desember i 2023.
  • Deltatt i og planlagt møter med den kommunale arbeidsgruppen for massehåndtering
  • Deltatt i den kommunale arbeidsgruppen for massehåndtering sitt arbeid med å utarbeide et internt strategidokument for veien videre for å få til sirkulær massehåndtering i Oslo.
  • Søkt og fått tilsagn om midler til to klimasatsprosjekter som koordinatoren nå arbeider med å lede.
  • Deltatt i Oslo havns pilotprosjekt for å kartlegge behov for en masseterminal i Oslo havn.

Det interne strategidokumentet er et viktig dokument for videre arbeid, og gir forslag til konkrete løsninger for flere av barrierene som kommunen har identifisert for å få til en sirkulær økonomi for masser. Dette gjelder blant annet å sette av arealer til massehåndtering, men også å endre på interne rutiner i kommunen. De fleste tiltakene trenger ressurser og politiske beslutninger for å kunne gjennomføres. 

Hensikten med bestemmelsene som kommunen har foreslått i kommuneplanens arealdel er at sirkulær massehåndtering skal være et naturlig valg i alle utbyggingsprosjekt. Her vil arbeid med å ta stilling til innspill fra høringsrunden og å utarbeide veileder for massehåndtering være viktig oppfølging under 2024.

Kartlagt barrierer for lokal massehåndtering

I 2020 fikk kommunen Klimasats-støtte til et forprosjekt for å kartlegge barrierer for lokal og sirkulær massehåndtering. 

Relevante lenker