Klimasats-prosjekt

Prosjektering av ferjetiltak

Fylke: Trøndelag
Søker: TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jun 2023
Type tiltak: Anskaffelser, Sjøtransport, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trøndelag fylkeskommune har 13 ferjesamband, to av disse er elektrifisert. I dette prosjektet har fylkeskommunen undersøkt og kartlagt ulike teknologier for å elektrifisere resten av ferjesambandene. Det er gjennomført undersøkelser på hvert enkelt ferjesamband for å finne ut av hvilke teknologier som vil passe.

Kartleggingen har utredet tilgjengelig kapasitet på strømnettet, samt kapasitetsbehov. I tillegg er det sett på hvilke lade- og fremdriftsløsninger som egner seg på hvert enkelt samband. Om elektrifiseringen av ferjesambandene gjennomføres med elektrifisering/hybridisering av sambandene vil det gi en årlig effekt målt i reduserte CO2-ekvivalenter på 7860,5 tonn karbondioksid (CO2), 14,26 tonn metan (CH4) og 59,12 tonn lystgass (N2O).

Fylkeskommunen forventer en reduksjon i klimagassutslippene ved drift av ferjene på 88 prosent.

Relevante lenker