Klimasats-prosjekt

Pyrolyseanlegg Rygg miljøpark

Fylke: Vestfold
Søker: TØNSBERG KOMMUNE
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2021 - Sep 2022
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:

Tønsberg kommune, sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune, har utredet et pyrolyseanlegg for produksjon av biokull ved Rygg miljøpark.

Kommunen har fått gjennomført et teknologi- og kostnadsstudie som vil danne et beslutningsgrunnlag for et eventuelt hovedprosjekt med etablering av pyrolyseanlegg. Kommunen skrivet at potensialet for utslippsreduksjon med den regionale råvaretilgangen av park- og hageavfall er estimert til å være i størrelsesorden 6000 tonn CO2-ekvivalenter per år.

Mulig marked for biokull finner kommunen kan være urban beplantning og landbruket.

Relevante lenker