Klimasats-prosjekt

Reduksjon av klimagassutslepp i Indre Sogn

Fylke: Vestland
Søker: LÆRDAL KOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jul 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Lærdal kommunefikk videreførte ansettelsen av en klimakoordinator i areal- og transportplanlegging. Kommunen fikk Klimasats-støtte til ansettelsen i 2019, men bestemte seg for å ta arbeidet et skritt videre, og delte koordinatoren med Årdal og Aurland kommuner.

Koordinatorarbeid

Koordinatoren har jobbet med å implementere vedtatte tiltak i kommunedelplanen for klima, energi og miljø i Lærdal. Samtidig har koordinatoren blant annet overført kunnskap og erfaringer, og bidratt i planprosesser i Årdal og Aurland kommune.

Klimakoordinatoren bidro inn i planarbeidet med kompetanse og ressurser. Det ble jobbet aktivt ut mot politikere, innbyggere, lag, organisasjoner, barnehager, skoler, virksomheter med strategier og endringer knyttet til klimagassutslipp. Det ble også jobbet med forskningsprosjekt, oppfølging av andre prosjekter, innspill til høringer og planer, og aktivt inn mot planverket til alle de 3 kommunene. 

Videreføring av klimaarbeidet i Lærdal

Lærdal kommune har jobbet mye med klimagassreduksjon i arbeidet med ny arealdel til kommuneplanen. Kommunen har også kuttet utslipp innenfor andre områder enn planarbeid.

  • Kommunen har kjøpt inn elkjøretøy ved utskifting av kommunale kjøretøy, og det blir stadig flere hurtigladere i bygda.
  • Tre bønder tok i bruk en nyutviklet klimakalkulator for potetdyrking, og var dermed de første i Vestland.
  • Kommunen har som mål at bygg skal rehabiliteres og ombygges, fremfor å bygges nytt, og at mest mulig materialer skal gjenbrukes. Så langt har et oppvekstsenter, et bibliotek, kommunesalen og et bakeri blitt rehabilitert og bygget om.

Årdal er godt i gang med klimaarbeidet

Årdal kommune har laget en egen statusrapport for klima, energi og miljø. Kommunen har også laget fremskrivninger for utslipp, både innen ikke‐kvotepliktig og kvotepliktig sektor.

Årdal har jobbet med klima i planarbeidet, og har brukt FNs bærekraftsmål som overordnet ramme for arbeidet med areal- og samfunnsutvikling. Klima‐, energi‐ og miljømål er nå integrert i kommuneplanens samfunnsdel, med egne strategier for å nå dem. I kommuneplanens arealdel er overordna arealstrategier sikret som utgangspunkt.

Aurland vil bli en klimavennlig destinasjon

Klimaarbeidet i Aurland kommune startet med faglige bidrag til arbeidsgruppa som var i gang med kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har gått gjennom begrepet klimarisiko, og har utarbeidet en statusrapport for kommunen med nyere data om klima, energi og miljø, og fremskrivninger av utslipp mot 2033. Videre har kommunen

  • sett på hvordan de kan gjøre Flåm til en klimavennlig reiselivsdestinasjon
  • utarbeidet samfunnsdelen med klima, miljø og folkehelse som gjennomgående tema
  • laget syv arealstrategier med klimahensyn til høringsutkastet
Relevante lenker