Klimasats-prosjekt

Skoler nord i Rælingen mot 2060

Fylke: Akershus
Søker: RÆLINGEN KOMMUNE
Tilskudd: 290 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Aug 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Rælingen kommune har utredet miljøvennlige løsninger ved oppgradering av skoler.

Opprinnelig var planen å se på fire skoler nord i Rælingen. Prosjektet ble høsten 2022 utvidet til å omfatte alle skoler i kommunen. Det gjør at prosjektet pågår utover Klimasats-midler.

Prosjektet har et helhetlig fokus på miljø, og ser både på klimagassutslipp, energibruk, arealeffektivitet, og ombruk av eksisterende arealer.

Målet er å bruke dagens bygningsmasse i så stor grad som mulig, og ivareta fremtidige behov ved å bygge så lite nytt som mulig.

Prosjektet inneholder flere analyser:

  • Arealanalyse Rælingen Kommune
  • Behovsanalyser 2033 og 2033 til 2043 Rælingen kommune
  • Fristilling og ombruksanalyse av eksisterende arealer
  • Mobilitetsanalyse
  • Energi- og klimagassvurderinger Sandbekken, Blystadlia og Løvenstad skole
  • Miljøkartlegging Rud skole 

Totalen av prosjektet Skoler Nord mot 2060 skal opp til behandling i kommunestyret i 2023.

Har ført til nye prosjekter for ombruk og gjenbruk

Analysene som er gjort og gode resultater fra disse gjør at kommunen har igangsatt nye prosjekter med fokus på arealeffektivisering på tvers av sektorer. Prosjektet har økt bevisstheten om at utnyttelse av eksisterende bygg er det beste klimatiltaket på kort sikt fordi det utsetter og endrer behovet for nybygg. Store prosjekter som nytt Helsebygg er nå betinget av grundige analyser av eksisterende bygningsmasse for å se på muligheter for å løse fremtidige utfordringer uten å bygge nytt.

Relevante lenker