Klimasats-prosjekt

Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommune

Prosjektnavn: Systemendring for matvinn i Aurskog-Høland kommune
Fylke: Viken (N)
Søker: AURSKOG-HØLAND KOMMUNE
Tilskudd: 316 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2021
Type tiltak: Mat

Aurskog-Høland kommune har gjennomført et prosjekt for å redusere matsvinn i kommunen. De har kartlagt matsvinn i sentralkjøkken og mottakskjøkken på kommunale institusjoner, utarbeidet retningslinjer for systemendring og kurset egne ansatte.

Reduserte matsvinnet med over 25 prosent

Kommunen hadde som mål å redusere matsvinnet i sykehjemstjenesten med minst 25 prosent. Resultatene varierte noe mellom institusjonene, men totalt ble matsvinnet redusert med 27 prosent. Det tilsvarer ca. 6 tonn mat, eller 21 tonn CO2-ekvivalenter. 

Viktig med samarbeid og kommunikasjon på tvers

Prosjektgruppa har bestått av ansatte fra de ulike sykehjemmene i kommunen, sentralkjøkkenet, miljøvernrådgiver og prosjektleder. Møtene i prosjektgruppa har vært viktige for å komme frem til gode tiltak, informasjonsflyt og oppfølging av tiltakene ute i virksomhetene og erfaringsdeling på tvers.

Kommunen har også fått på plass et system for bedre kommunikasjon mellom sentralkjøkken og institusjoner.

Instruks for å redusere matsvinn

Gjennom prosjektet ble det er utarbeidet en instruks for matsvinnarbeid i tjenesten. Her ble NORSUS sin veileder for å redusere matsvinn i omsorgssektoren benyttet som utgangspunkt. Kommunen har gjort noen lokale tilpasninger ut fra egne utfordringer, ressurser og erfaringer. Intstruksen kan lastes ned under. 

Relevante lenker