Klimasats-prosjekt

Utredning av nullutslippssoner i Stavanger kommune

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Des 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Multiconsult og It’s Tomorrow har utredet mulige løsninger for en lav- eller nullutslippssone i Stavanger.

I samråd med Stavanger er fire konsepter utformet, utredet og vurdert mot mål som er definert og prioritert av kommunen:

  • Mål 1: Sonen må kutte klimagassutslipp. Et skal-krav som må innfris for at konseptet skal kunne velges. Vektes 25 prosent.
  • Mål 2: Sonen skal bidra til å begrense forventet trafikkarbeid. Også et skal-krav. Vektes 15 prosent.
  • Mål 3: Sonen skal bidra til å redusere lokale utslipp. Også et skal-krav. Vektes 10 prosent.
  • Mål 4-7 er bør-krav. De handler om at sonen skal være praktisk, forståelig, få oppslutning og bidra til innovasjon.

Klimaeffekten av de fire konseptene er beskrevet og drøftet i kapittel 5 i rapporten.

  • Konsept 1 retter seg mot vare- og nyttetransport med varebiler og tunge kjøretøy.
  • Konsept 2 forsøker å begrense problemer trafikk skaper i boligområder.
  • Konsept 3 har fokus på arbeidsreisene.
  • Konsept 4 er summen av de tre andre, og omfatter all trafikk innenfor et område. Konsept 4 er mest omfattende og får derfor høyest skår på klimaeffekt.

Anbefaler gradvis innfasing

Konsulentene anbefaler en gradvis innfasing av lav- eller nullutslippssone, det vil si å starte med en målgruppe. For økt måloppnåelse og redusert risiko anbefaler konsulentene i første omgang at det bør innføres gebyrsone og ikke forbudssone.

Rapporten behandles politisk i januar 2023.

Relevante lenker