Klimasats-prosjekt

Utredning lav- og nullutslippssoner

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2021 - Des 2022
Type tiltak: Arealplanlegging, Forprosjekt, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune har utredet lav- og nullutslippssoner. Prosjektet "Utredning av lav- og nullutslippssoner i Trondheim" ble lyst ut som konsulentoppdrag høsten 2021 med et mål om å finne et egnet område for en pilot, se på forutsetninger og mulige løsninger og effekter. 

Oppdraget er begrenset til vare‐ og nyttetransport, ikke persontransport. Arbeidet ble utført av Multiconsult med It’s tomorrow som underleverandør. Utredningen består av to deler ‐ en konseptanalyse og skisse til gjennomføringsplan for to av konseptene.

Flere mulige konsepter for soneregulering

Det er utarbeidet ni mulige konsepter for soneregulering. I dialog med næringslivet og prosjektgruppen i kommunen ble fire av disse konseptene videreført til analysefasen hvor effektene av konseptene ble vurdert i henhold til definerte mål. Etter denne vurderingen er det to konsepter som anbefales for mulig innfasing i Trondheim:

  1. Mottaktere av gods (Midtbyen og handelssentrene på Lade og Tiller) 
  2. Boligområder (begrense trøbbel fra godstransport og gi insentiv til bruk av pakkebokser)

For disse to konseptene er det utarbeidet en skisse til gjennomføringsplan som tar opp spørsmål som må besvares før soneregulering kan innføres. Det inkluderer bl.a. juridiske forhold, system for håndheving, betalingsløsning, trafikale effekter osv.


I utredningen er det gjort beregninger av klimagassutslipp fra varelevering til
bedrifter i Trondheim. Beregningene er grove estimater basert på bedriftsdata og erfaringstall fra transportbransjen. Disse gir et forenklet bilde av mulige utslippskutt, også på grunn av delvis mangelfullt datagrunnlag. Hensikten med beregningen var ikke å angi nøyaktige utslippskutt, men å vurdere hvilket
konsept som vil ha den beste klimaeffekten. På grunn av ulik geografisk utstrekning er ikke konseptene sammenlignbare. En større sone vil gi høyere utslippskutt enn det som vil kunne oppnås i et mulig pilotprosjekt med begrenset utstrekning.

Aksept blant berørte aktører

Hindringer kan være mangel på aksept fra berørte aktører. Aksept for et slikt tiltak kan økes ved å sørge for forutsigbarhet og god dialog samt å sikre at nødvendige rammebetingelser som tilgang på lading/fylling og samlastsentral er på plass.

Relevante lenker