Klimasats-prosjekt

Utslippsreduserende tiltak innen sjøfart

Fylke: Rogaland
Søker: STAVANGER KOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2021 - Jun 2022
Type tiltak: Sjøtransport
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Stavanger kommune har kartlagt tiltak for å redusere klimagassutslipp fra sjøfart. Kommunen har sett på dagens utslipp, og mulige tiltak for å redusere utslippene frem mot 2030.

Nye tiltak i handlingsplanen for klima og miljø

I prosjektet har kommunen fått økt kunnskap om ulike aktørers bidrag til utslipp, og hvordan de kan være en pådriver for å redusere utslippene. Flere av tiltakene er derfor lagt til i handlingsplanen for klima og miljø.

Landstrøm er viktig for å kutte utslipp

Gjennom prosjektet har kommunen fått mange forslag til hvordan de kan kutte utslipp fra sjøtransport. Flere av tiltakene forutsetter at kommunen, sammen med havneeiere, utreder og bygger ut landstrøm.

For å bidra til en gradvis innfasing av elektriske småbåter, kan kommunen blant annet:

  • stille krav i driftsavtalene til båtforeningene om at en viss andel av båtplassene skal tildeles elektriske båter
  • lage en ordning for å gjøre det økonomisk gunstig for båteiere å kjøe elektriske båter

Tilrettelegge for alternative drivstoff

I tillegg til landstrøm kan kommunen legge til rette for utvikling og utbygging av infrastruktur for andre drivstoff for skipsfarten. Dette inkluderer blant annet flytende biogass.

Kommunen bør også være en pådriver for at havneavgifter miljødifferensieres for flere skipstyper. Det vil gi et økonomisk insentiv til å investere i landstrøm på land og ombord i skip.

Kommunen kan også gå i dialog med nasjonale myndigheter for å endre havne- og farvannsloven, for kunne stille krav til bruk av lav- og nullutslippsløsninger ved kai og i visse områder.