Klimasats-prosjekt

Utvikling og reorganisering av kommunenes innkjøp

Fylke: Akershus
Søker: BÆRUM KOMMUNE
Tilskudd: 4 800 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Nov 2021 - Nov 2023
Type tiltak: Anskaffelser, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bærum kommune, sammen med kommunene Asker, Oslo og Drammen og Viken fylkeskommune, har testet ut tiltak for å redusere utslipp fra varetransporten.

Kommunene har ansatt fire personer som har arbeidet med prosjektet. De har analysert kommunenes vareleveranser, og kartlagt dagens praksis ved innkjøp, funnet beste praksis i Europa, funnet mulige key performance indikatorer og gjennomført en pilot med analyseplattformen "Kinver Engine".

Prosjektet har økt kompetansen i kommunene. Bærum har fått en samleterminal og ved denne brukes mindre, elektriske lastebiler i tillegg til lastesykler og el-varebiler. Disse erstatter fossile kjøretøy

Anskaffelsesenhetene har begynt å legge grunnlaget for bruk av HUBer i fremtiden og for datainnsamling fra leverandører. Det siste vil gi mulighet for analyse og oppfølging av rammeavtaler med tanke på kjøretøy og fyllingsgrad, samt gjøre kommunene i stand til å arbeide målrettet med transport- og utslippsreduksjon i egne innkjøp.

Prosjektet har tatt tak i store og komplekse utfordringer, og det er vanskelig å regne på kvantitativ utslippsreduksjon ettersom effektene vil omfatte både direkte og indirekte utslipp. Tiltaket vil ha positive effekter på miljø og arealbruk, som ikke gir direkte utslippsreduksjon, men som er veldig viktig i et langsiktig bærekraftperspektiv.

Kommunene har fått støtte til en videreføring av prosjektet.