Klimasats-prosjekt

Bærekraftige boligområder og miljøvennlig transport

Fylke: Trøndelag
Søker: TRONDHEIM KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Trondheim kommune, sammen med Stjørdal, Malvik, Melhus, Skaun, Orkland, Midtre Gauldal og Indre Fosen kommuner, ønsker å gjøre det enklere å velge klimavennlig transport.

Kommunene har blant annet laget en oversikt over tiltak som bidrar til å øke andelen miljøvennlige reiser. Prosjektet har vært en del av arbeidet med arealindikatorer i byvekstavtalen for Trondheimsområdet.

Resultater

Kommunene har gode muligheter til å styre boligbygging til områdene med stort og middels potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg. Prosjektet har avdekket at de fleste kommunene i sine kommuneplaner har vedtatt en boligreserve til 2050 eller enda lenger fram i tid. Innenfor områdene som vurderes å ha stort potensial for miljøvennlig transportmiddelvalg er det i hver kommune vedtatt en boligreserve som dekker boligbyggebehovet for 10‐20 år.

Prosjektet er ikke helt ferdig. Det gjenstår drøfting av analyseresultatene og endelig forslag til indikatorer.

Relevante lenker