Klimasats-prosjekt

Bruk av kortreiste materialer i vegutbedringer

Fylke: Troms
Søker: TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Transportplanlegging, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Troms og Finnmark fylkeskommune skal forbedre mange av fylkesvegene, og har kartlagt om de kan bruke lokale masser fra inaktive steinbrudd i arbeidet. Fylkeskommunen ønsket også å se på andre klimatiltak, blant annet muligheten for å bruke utslippsfrie maskiner og hvordan de kan redusere inngrep i naturen langs vegene.

Formålet med utredningsprosjektet var å se på muligheter for bruk av kortreist stein i vegutbedringer, hovedsakelig i forsterkningstiltak på fylkesveger i Troms som er lavtrafikkerte. Det er kartlagt nødvendige behov i et investeringsprogram som heter Fylkesvegløftet, herav mengder, massetyper, kvalitet sett opp mot tilgjengelige stein‐ og løsmasser i Troms. Videre er planverket rundt åpning og bruk av lokale massetak utredet, det er gjennomført ulike klimagassberegninger og ‐effekter ved bruk av kortreiste materialer, samt sett på muligheter for å samlokalisere masseuttak med asfaltproduksjon.

Resultatene fra forprosjektet "Vegutbedringer med kvalitet og klimagevinst" (se egen rapport) vil benyttes som et kunnskapsgrunnlag i videre planlegging av Fylkesvegløftet i Troms og andre vegutbedringsprosjekter i fylkeskommunen.

Relevante lenker