Klimasats-prosjekt

Digital klimasatsing

Fylke: Østfold
Søker: MOSS KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Aug 2023
Type tiltak: IKT/teknologi, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Moss kommune har montert et sensornettverk for å samle sanntidsdata fra trafikken på Jeløya.

Prosjektet har gitt kommunen en bedre forståelse av veitrafikken i prosjektområdet. Sammenhengen mellom økt trafikk og elbilandel har gitt innsikt og indikasjoner på mønster som kan hjelpe i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. Gjennom prosjektet og med den dataen som kommunen nå har kan utviklingen følges og måles over tid. Med innhentet data som utgangspunkt kan effekten av både fysiske tiltak og holdningsskapende kampanjer måles og vurderes ut ifra et langsiktig mål om reduserte utslipp. Dette kan gi unik innsikt i hvilke tiltak og kampanjer som bidrar positivt i overgangen til et lavutslippssamfunn. Med denne kunnskapen, som baserer seg på faktiske utslippstall, kan klimaeffekten vurderes individuelt uten at trafikkmengde spiller en vesentlig rolle. Datagrunnlaget baserer seg på utslippet til den enkelte bilmodell. Endringer i bilparken og sesongvariasjoner kan med dette analyseres over tid.

Relevante lenker