Klimasats-prosjekt

Energistasjoner for grønn næringstransport

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE BYRÅDSLEDERENS KONTOR
Tilskudd: 1 500 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Feb 2025
Type tiltak: Energistasjon, Transportplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Østlandssamarbeidet og Osloregionen. Det var opprinnelig to prosjekter, men dette prosjektet gjennomføres nå som et felles prosjekt med prosjektet "Regionalt samarbeid for fossilfri næringstransport". Gjennomføring av prosjektene som et prosjekt innebærer mindre justeringer i gjennomføring i arbeidspakker sammenlignet med søknadene til Klimasats.

Prosjektet er organisert i 5 arbeidspakker

  • Arbeidspakke 1 – Areal og identifisering av lokasjoner
  • Arbeidspakke 2 – Dialog og kunnskap
  • Arbeidspakke 3 – Saksbehandling og veileder
  • Arbeidspakke 4 - Kommunikasjon
  • Arbeidspakke 5 - Prosjektledelse

Prosjektet har arbeidet med identifisering og involvering av aktuelle bidragsytere/interessenter gjennom koordineringsgruppe og andre dialogaktiviteter. Gjennom et stort antall befaringer har prosjektet utviklet et godt erfaringsgrunnlag for å identifisere parametere som gjør en lokalisering egnet eller ikke, men også hvilke parter som er egnet til å involveres i slike befaringer. Dette styrker kvaliteten i alle arbeidspakkene.

Et stort antall av aktivitetene i alle arbeidspakkene har bidratt til å styrke dialogen med næringslivet for kompetansebygging, forventningsavklaringer og kommunikasjon av målsettingen. Dette gir mange synergieffekter innad i prosjektet, men også for andre prosjekter og aktører. Gjennom jevnlig dialog med aktører i Sverige, hvor prosessen ligger foran Norge, kan prosjektet dra nytte av de erfaringene som er blitt gjort der.

Behov for samarbeid

Tunge kjøretøy står for store deler av klimagassutslippene i veitrafikken, og tilgang til arealer for lade- og fyllestasjoner er en av barrierene for overgangen til nullutslippskjøretøy. For å klare omstillingen, må planleggingen av energistasjoner skje over et større område og gå utover den enkelte kommunes grenser. 

Relevante lenker