Klimasats-prosjekt

Et grønt og nytt oppvekstsenter i Røst kommune

Fylke: Nordland
Søker: RØST KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Røst kommune har bygd et nytt oppvekstsenter hvor de gjenbrukt  inventar, byggematerialer, dører, kunst og annet fra et skolebygg og en barnehage.

Kommunen anslår at prosjektet har bidratt til å redusere klimagassutslippene med 5969 CO2‐ekvivalenter.

Røst kommune satte i gang arbeidet med å skaffe oversikt over muligheter for gjenbruk, kartlegge og innhente og dele ny kompetanse i 2021 da det var stor interesse for gjenbruk av møbler og inventar til det nye oppvekstsenteret.

Det nye oppvekstsenteret med barnehage, skole, bibliotek og tannhelse åpnet i oktober 2022. Mye inventar og møbler er fra da Røst skole ble bygd i 1966. Den eldste delen av Røst skole ble bygd på 1930‐tallet, og noe av inventaret skriver seg helt tilbake til den gang.

Økt kompetanse og interesse for gjenbruk i kommunen

Gjennom prosjektet fikk kommunen muligheten til å gå grundigere til verks ved å benytte en prosjektleder. Kommunen skaffet seg også ny kompetanse på klimavennlige anskaffelser og gjenbruk. Ansatte i Røst kommune har brukt mye tid sammen med prosjektleder på å vurdere hvordan de kunne legge til rette for økt gjenbruk og ombruk av inventaret og byggematerialer fra den gamle skolen og barnehagen i det nye oppvekstsenteret. Politikere var også involvert i
diskusjonene.

Kommunen kjøpte tjenester av en lokal bedrift på øya til redesign og reparasjon av møbler og inventar samt til flytting av dette. I tillegg var det stor innsats fra kommunalt ansatte og av dugnadsfolk. Stoler som ble innkjøpt til kommunestyret på 70‐tallet, er redesignet og pusset opp og i full bruk i oppvekstsenteret nå.
Gamle hyller, bord, lamper, bilder, skilt, garderober, arkivskap, og lekeapparater har fått et nytt liv. Dette er klimamessig og økonomisk verdifullt for Røst kommune når alternativet var å kjøpe nytt og få nye produkter fraktet til øykommunen med båt. 

Prosjektet har bidratt til større forståelse for klimautfordringene og for tiltak som nytter for å oppnå klimagassreduksjoner. Ansatte og politikere er etter gjennomføring av prosjektet mer motiverte for å vedta et klimabudsjett som skal integreres i økonomi‐ og handlingsplanen i kommunen. 

Anbefalt prosess

Kommunen anbefaler prosessen beskrevet under til andre mindre kommuner.

  1. Kartlegge sammen med konsulent møbler og innvendige materialer som kan være egnet til ombruk/re‐design.
  2. Kartlegge hvilke behov det nye oppvekstsenter hadde for innredning.
  3. Kartlegge sammen med konsulent inventar/møbler som kunne gjenbrukes som var økonomisk og klimamessig fornuftig.
  4. Det ble utarbeidet en oversikt over kartleggingen i Excel.
  5. Styringsgruppen for oppvekstsenteret, formannskapet og kommunestyret var involvert i vurderingene.
  6. Engasjere lokalsamfunnets vekstbedrift til å re‐designe noe av møblene.
  7. Involvere foreldre og elever i arbeidet og jobbe sammen med dem for å innrede oppvekstsenteret.
  8. Evaluere underveis for å påse at tiltaket gir en varig effekt og fyller de funksjoner som er nødvendig.
  9. Lage en plan for bruk av overflødig inventar.
  10. Avslutte prosjektet, evaluere og rapportere.