Klimasats-prosjekt

Forprosjekt om klimareduserende tiltak på Sele fyllplass

Fylke: Rogaland
Søker: SOLA KOMMUNE
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Feb 2024
Type tiltak: Avfall og deponi, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sola kommune, sammen med Stavanger, Sandnes og Randaberg, fikk støtte for å kartlegge emisjon og gi forslag til tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra Sele avfallsplass.

Miljødirektoratet beregner teoretiske utslipp fra deponiet

Miljødirektoratet beregner årlig utslipp fra deponiet, ved bruk av en standardmodell for forventet deponigasspotensiale ut fra mengde deponert organisk nedbrytbart materiale som justeres for metanuttaket til energiformål. Miljødirektoratets kommunefordelte klimagassberegninger har vist totale utslipp fra avfallsdeponigass i Sola kommune på ca. 40 000 tonn CO₂-ekvivalenter pr. år.

De målte utslippene er lavere enn de teoretiske beregningene

Det er målt svært lave emisjoner av metan og karbondioksid fra overflaten til det gamle deponiet på Sele. Det er heller ikke målt betydelige utslipp fra eller rundt installasjoner tilhørende deponigass- eller sigevannsystemet. Utregningene som er gjort basert på målingene foretatt i 2023, viser totale diffuse utslipp på ca. 200 tonn CO₂-ekvivalenter fra Sele avfallsplass. Dette er vesentlig lavere enn de teoretiske beregninger foretatt av Miljødirektoratet.

Det har vært noe usikkerhet beheftet med målingene. Det er målt diffuse utslipp ved et utvalg av kummer. Konsulenten har ikke hatt informasjon og tilgang til alle kummene. Det er dermed usikkert om en har klart å fange alle mengder diffuse utslipp. Det vurderes uansett som at målingene utført i 2023 gir et representativt bilde med et rutenett for gassemisjonsmålinger som omfatter hele deponiets utstrekning.

Et tiltak for å redusere utslipp er å forbedre toppdekket

Det er målt høyest utslipp i en skråning mot det gamle deponiet, inne på området til IVAR sin gjenvinningsstasjon. Her ser det ut som at tildekkingen over gamle deponimasser er tynt, ettersom det stikker ut rester av gammelt avfall fra skråningen. Konsulenten foreslår å gjennomføre supplerende målinger for å prosjektere passende tiltak i dette området. Som et tiltak mot diffuse utslipp av klimagass, og for å øke produksjonen til deponigassanlegget, bør toppdekket i skråningen opp mot det gamle deponiet forbedres. 

Relevante lenker