Klimasats-prosjekt

FutureBuilt ZERO piloter

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 784 500
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved FutureBuilt, skal teste ut FutureBuilt ZERO-verktøyet – kriterier for lavutslippsbygg. Verktøyet skal bidra til å halvere utslippene fra byggeprosjekter, og vil i løpet av testperioden videreutvikles og justeres.

Det er igangsatt videreutvikling av FutureBuilt ZERO på fire områder. Dette omfatter videreutvikling av metode for klimagassberegninger for 1) grunn og fundamenter og 2) ombrukbarhet. I tillegg etableres det 3) en mal for rapportering av resultater fra pilotprosjektene i tråd med kriteriene og 4) en webbasert løsning for rapportering og formidling av kriterier, resultater og løsninger.

Videreutviklingen skjer i tett samarbeid med utbyggere, forskningsmiljøer og rådgivere med spisskompetanse på livsløpsanalyser.  

Alle nyere prosjekter i FutureBuilt skal benytte FutureBuilt ZERO kriteriene. Dette omfatter så langt 15 prosjekter. Noen av disse er områdeprosjekter og har relativt lang planleggingshorisont, mens andre er byggeprosjekter som allerede er inne i mer detaljert prosjektering med aktiv bruk av FutureBuilt ZERO som premiss.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.

Relevante lenker