Klimasats-prosjekt

FutureBuilt ZERO-T piloter

Fylke: Oslo
Søker: OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
Tilskudd: 804 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Okt 2024
Type tiltak: Bygg, Transportplanlegging, Reisevaner
Søknad:
Tilsagn:

Oslo kommune, ved FutureBuilt, skal videreutvikle og teste verktøyet FutureBuilt ZERO-T i fire pilotprosjekter. Verktøyet setter kriterier for klimavennlig mobilitet over prosjektets levetid, og bidrar til at det tilrettelegges for bedre reisevaner.

Kriteriene omfatter krav til klimagassberegninger og krav til konkrete tiltak som legger til rette for lave utslipp fra transport i drift. Beregninger av klimagassutslipp fra transport i drift skal skille på effekt av lokalisering og effekt av tiltak for å begrense parkering, i tillegg til effekt av en mobilitetsplan med konkrete tiltak for grønn mobilitet. Til slutt skal det gjennomføres nye klimagassberegninger basert på prosjektspesifikk reisevaneundersøkelse utarbeidet etter 2 år i drift for å dokumentere faktiske resultater.

Maler for reisevaneundersøkelser

Det har i prosjektet blitt utarbeidet to maler for prosjektspesifikke reisevaneundersøkelser (RVU), en for boliger og en for kontorbygg. Malene vil forenkle prosessen med å innhente klimagassregnskap etter 2 års drift og forstå hvordan effekten fra tiltakene på grønn mobilitet har betydning i praksis. Begge malene er vedlagt under.

Forbildeprosjekter

FutureBuilt er et innovasjonsprogram med mål om å nå 100 forbildeprosjekter som overoppfyller FNs bærekraftsmål, Parisavtalen og naturavtalen. Alle nyere prosjekter i FutureBuilt skal benytte FutureBuilt ZERO‐T‐kriterier for grønn mobilitet. Dette omfatter så langt 21 prosjekter. Forbildeprosjekter som i 2023 har jobbet aktivt med FutureBuilt ZERO‐T er Magasinparken Ungdomsskole (Ski Kommune), Nedre Sem Låve (Asker Kommune) og Skur 38 (Oslo Havn).

Erfaringer

Kommunen skriver i delrapporten at erfaringene så langt er at bransjen oppfatter FutureBuilt ZERO‐T som innovativt og ambisiøst, men også at bransjen er noe umoden på dette feltet. Det er derfor helt nødvendig med dialog og påtrykk fra kommunen for å få prosjektene til å gå dypt inn i dette. Det er store klimagassutslipp som skjer hvert år i løpet av hele byggets og områdets levetid dersom det ikke gjøres tiltak for grønn mobilitet under prosjektering og planlegging av drift.

FutureBuilt

FutureBuilt er et offentlig-privat samarbeid om forbildeprogram i byggsektoren. Programmet ble etablert i 2010 og var ment å vare i ti år. Etter 2020 ble programmet videreført som Futurebuilt 2.0.