Klimasats-prosjekt

Gjenbruk av skolebygg

Fylke: Innlandet
Søker: HAMAR KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hamar kommune har utredet klimavennlige løsninger ved omstrukturering av skolestrukturen. Som en del av omstruktureringen må flere skoler renoveres og bygges om, eller rives og bygges på nytt.

Kommunen har sett på muligheten for å gjenbruke hele skolebygg, deler av skolebygg, byggematerialer og interiør.

Følgende aktiviteter ble gjennomført:

  • Konkurranse, anbudsprosess og utvelgelse av konsulent
  • Oppstartsmøte med idemyldring
  • Kartlegging og studier av dokumentasjon og planverk
  • Oppfølgingsmøter
  • Utarbeidelse av rapport
  • Utarbeidelse av veileder med sjekkliste for ombrukskartlegging
  • Presentasjon for kommunen

Veileder – Klimasmarte valg i skolebygg

Kommunen skriver at veilederen har som hensikt å bidra til økt kompetanse hos kommuneansatte så vel som politikere. Arbeidet med klimasatsprosjektet har gått parallelt med kommunes nye satsing innen ombruk av møbler og inventar, og ses i sammenheng med mål i kommunens klimabudsjett. Veilederen vil i tillegg være til hjelp når nye prosjekter skal kartlegges og gjennomføres. Prosjektet er et skritt på veien i kommunens langsiktige satsing på klimavennlige løsninger og redusert klimaavtrykk. 

Veilederen gir en innføring i hvordan klimakrav kan settes for skolebygg, hvilke klimatiltak som kan bidra til å redusere klimagassutslipp for skolebygg samt hvordan ombruk kan bidra til å skape mer sirkulære bygg. Til slutt har veilederen flere sjekklister.

Relevante lenker