Klimasats-prosjekt

Mulighetene og begrensningene ved gjenbruk av vegutstyr

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Okt 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Sirkulær økonomi
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Drift, vedlikehold og bygging av fylkesveger står for nesten 40 prosent av klimafotavtrykket til fylkeskommunens tjenesteområder.

Innlandet Fylkeskommune engasjerte konsulenter i NIRAS til å gjennomføre et forprosjekt for å se på begrensninger og muligheter ved ombruk av vegprodukter i fylkesvegene i Innlandet. I arbeidet med utredningen ble følgende aktiviteter gjennomført:

 • Gjennomgang av regelverk for ombruk av vegprodukter, sammen med kravene som stilles til enkelte, utvalgte vegprodukter i vegvesenets håndbøker.
 • Vurdering og strukturering av data på bruk av vegprodukter (spesielt fra driftskontraktene). Innlandet samlet inn data fra de ulike driftskontraktene rundt omkring i fylket, som til sammen gir et bilde av hvilke produkter det brukes mest av. Basert på denne oversikten ble det prioritert noen produkter å se nærmere på med hensyn til ombruk.
 • Gjennomgang av arealer som eies av Innlandet fylkeskommune med tanke på egnet lagringsareal.
 • Beregninger av klimagasspotensial ved ombruk, forbruk av vegprodukter gjennom driftskontraktene er analysert, og det er beregnet potensial for klimagassbesparelser ved ombruk i stedet for kjøp av nye vegprodukter.
 • Møter og samtaler med ressurspersoner og miljøer i Innlandet fylkeskommune.
 • Kontakt med andre vegeiere og aktører for å vurdere interesse for ombruk av vegprodukter.

Hva er resultatene?

Gjennom samtaler og møter med ressurspersoner i Innlandet fylkeskommune, har prosjektet funnet at det allerede skjer en del ombruksaktiviteter i forbindelse med både drift og utbygging av fylkesvegene. Mye av potensialet for ombruk av vegprodukter ser allerede ut til å være tatt ut gjennom det som gjøres i dag. Det
er også gjort en vurdering av potensielle eiendommer for lagring av brukte vegprodukter. Innlandet fylkeskommune eier eller leier i dag en del eiendommer som egner seg for lagring av vegprodukter. I enkelte deler av fylket er det ikke identifisert egnede eiendommer. NIRAS har også vært i kontakt med andre
vegeiere, samt aktører i andre aktiviteter enn vegbygging for å kartlegge interessen for ombruk av vegprodukter.

Det anbefales at fylkeskommunens samferdselsavdeling dokumenterer ombruksarbeidet som allerede gjøres og at man vurderer å beskrive ombruksprosessene i en egen rutine. Det er avdekket interesse for ombruk av vegprodukter hos andre vegeiere, og Innlandet fylkeskommune kan vurdere å kontakte disse for å etablere ev. videre samarbeid.

Status

I dag gjennomfører Innlandet fylkeskommune allerede en del aktiviteter relatert til ombruk av vegprodukter:

 • I forbindelse med drift og utbedring av veger, er utgangspunktet at produkter med restlevetid ikke byttes ut. Det aller meste av det som byttes ut er helt utslitt.
 • I de tilfellene det byttes ut produkter med restlevetid, lagres disse for bruk i reparasjoner på andre steder.
 • I oppstartsfasen av prosjekter gjennomføres det befaringer der man ser på hvilke produkter som må byttes ut og hvilke som kan bli stående.

Basert på punktene over, ser det ut til at det meste av ombrukspotensialet for brukte produkter i vegbygging allerede er tatt ut. Det kan være noe uutnyttet potensial for ombruk av produkter som kantstein, skiltstolper og lysstolper i forbindelse med gang- og sykkelvegprosjekter i sentrale strøk. Det kan også være at det er interesse for ombruk av vegprodukter til annet enn vegbygging, selv om det i dette prosjektet ikke har lykkes å avdekke de riktige aktørene.

Anbefalinger

 • Innlandet fylkeskommune bør dokumentere ombruket som gjennomføres slik at dette kan synliggjøres, f.eks. gjennom kvalitetssystemet.
 • Innlandet fylkeskommune kan vurdere å lage prosedyrer/veiledere for vurdering av restlevetid og ombrukspotensial i forbindelse med prosjekter og vegdrift slik at dette gjøres for alle aktiviteter der det er relevant.
  • Prosedyrer/veiledere bør lages i samarbeid med dem som allerede har praktisk erfaring med slike vurderinger. Dette er byggeledere, entreprenører og prosjektledere.
  • Dersom aktører innenfor andre aktiviteter enn vegbygging er interesserte i brukte vegprodukter, kan disse ev. spørres om innspill til veiledningsmateriell.
 • Andre vegeiere NIRAS har snakket med i forbindelse med prosjektet er også interesserte i og jobber med ombruk av vegprodukter. Innlandet fylkeskommune kan kontakte de andre vegeierne for å etablere samarbeid.
  • Samarbeid kan være gjennom forum eller enkeltmøter for kunnskapsdeling.
  • Samarbeidstemaer kan f.eks. være lager for brukte vegprodukter, utarbeidelse av veiledningsmateriell eller dokumentasjon av egenskaper for ulike vegprodukter.
Relevante lenker