Klimasats-prosjekt

Kartlegge mulig klimatiltak på Hole Ungdomsskole

Fylke: Buskerud
Søker: HOLE KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Sep 2022 - Jun 2023
Type tiltak: Bygg, Forprosjekt
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Hole kommune skal bygge om og utvide Hole ungdomsskole og flerbrukshall. Kommunen har kartlagt klimavennlige materialer, ombruk, energiløsninger, arealbruk og transport.

Kunnskapsgrunnlaget har gitt kommunen mulighet til å velge løsninger, stille krav og vurdere tilbud i et klimaperspektiv. Kommunen har konkretisert krav og preferanser i en miljøoppfølgingsplan. Planen beskriver tema som miljøstyring, klimavennlige materialer, avfall, ombruk, energibruk, grunnforurensning, naturmangfold og kulturminner. Som følge av arbeidet har kommunen valgt en entreprenør som kan gjenomføre prosjektet med fossilfri byggeplass.

Relevante lenker