Klimasats-prosjekt

Karbonkonsekvensutredning i arealplan

Fylke: Østfold
Søker: INDRE ØSTFOLD KOMMUNE
Tilskudd: 260 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Mai 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Indre Østfold kommune har kartlagt klimaeffekten av utbygging og arealbruksendringer. Kartleggingen er en del av kunnskapsgrunnlaget til kommunens første arealplan etter sammenslåingen av fem kommuner.

Konsulentfirmaet Multiconsult har bistått kommunen i arbeidet. Multiconsult har gitt et estimat for klimagassutslipp fra arealbruksendringer i kommuneplanen.

Følgende er gjennomført i prosjektet:

 • kompetansebygging internt i Indre Østfold kommune
 • utarbeidelse av verktøy for vurdering av klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer
 • bruttoanslag for utslipp som følge av arealbruksendringer i kommuneplanens arealdel
 • utarbeidelse av kunnskapsgrunnlag til kommuneplanens arealdel
 • utarbeidelse av temakart og planbestemmelse til kommuneplanens arealdel
 • formidling av kunnskap og resultater i regionalt seminar og på nettside
 • drøftinger rundt hvordan utslipp av klimagasser skal behandles i reguleringsplan

Utviklet beregningsverktøy

Multiconsult har utviklet verktøy som kommunen vil bruke til å vurdere klimagassutslipp ved utarbeidelse av kommuneplanens arealdel og reguleringsplaner. 

Kommunen rapporterer at prosjektet har økt oppmerksomheten om de store klimagassutslippene som arealbruksendringer kan føre til, særlig fra myr og høybonitet skog.

Prosjektet har resultert i en felles basis med konkret kunnskap som setter administrasjonen og politikere i stand til å diskutere karbonkonsekvenser.

Reduserte utslipp sammenliknet med gammel kommuneplan, men fortsatt høye utslipp

Den nye kommuneplanen vil gi lavere utslipp sammenlignet med dagens kommuneplan, men differensen er liten. Multiconsult har anslått en forbedring på 2500 tonn CO2-ekv. over 20 år for den nye planen sammenliknet med gammel plan. Samtidig vil ny plan gi utslipp på ca. 360 000 tonn CO2-ekv. over 20 år. Dette tilsvarer ifølge rapporten ca. 17 000 innbyggere som reiser med diesel- eller bensinbil i samme periode.

Multiconsult har derfor anbefalt kommunen å redusere klimagassutslippene ved arealbruksendringer ved å:

 1. spare mer skog og andre karbonrike arealer fra utbygging i den nye kommuneplanen.
 2. fortsette å spare karbonrike arealer i detaljplaner, dispensasjoner og byggesaker.
 3. sette seg et mål for utslipp fra arealbruksendringer innen 2030 og 2050.
 4. styre arealbruksendringer i forhold til et budsjett for klimagassutslipp fra arealbruksendringer.
 5. gjennomføre kartlegginger av naturtyper og karbon lagret i vegetasjon og jord for å registrere og bedre kvantifisere karbonrike arealer i kommunen.
 6. utvide analysen på arealbehovet i kommuneplanen.
Relevante lenker