Klimasats-prosjekt

Klimadrivere i driftskontrakter

Fylke: Innlandet
Søker: INNLANDET FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Nov 2023
Type tiltak: Forprosjekt, Maskiner og kjøretøy
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Innlandet fylkeskommune har sett på mulige tiltak i driftskontraktene til fylkesvegene. Målet med prosjektet har vært å redusere utslippene og finne gode løsninger sammen med bransjen.

Utarbeidet rapport

I forprosjektet fikk samferdselsavdelingen i Innlandet fylkeskommune utarbeidet en rapport om klimadriverne i driftskontrakter i Innlandet. Rapporten (se "Prosjektrapport" nederst på siden) inneholder en oversikt over klimadriverne i driftskontrakene for fylkesvegene i Innlandet og forslag til tiltak som kan bidra til å redusere utslipp av klimagasser.

Forprosjektet ble også sett i sammenheng med Klimasatsprosjektet fra 2022 "Gjenbruk av vegutstyr muligheter/begrensningene".  

Resultater

Hovedresultatet fra forprosjektet er resultatene som er presentert i prosjektrapporten utarbeidet av NIRAS. Utarbeidelsen har omfattet følgende aktiviteter:

 • Innsamling av data på forbruk av drivstoff, masser og produkter
 • Samtale med byggelederne i de ulike driftsområdene
 • Innhenting av tilgjengelig data fra de ulike driftskontraktene 
 • Analyse av tilgjengelig data og bearbeiding av dette. 
 • Utarbeidelse av anbefalinger til tiltak for å redusere klimagassutslipp fra driften av fylkesvegene.

De viktigste funnene

 • Mottatte data viser at den største driveren for klimagassutslippene fra driften av fylkesveiene i Innlandet er forbrenning av drivstoff. Forbruk av veiutstyr og masser bidrar i mindre grad til det totale klimagassutslippet. 
 • Aktiviteter som gjennomføres i forbindelse med drift av fylkesveiene viser at vinterdrift er den største og dominerende aktiviteten i de månedene denne gjennomføres, basert på innhentet data. Resten av året er aktivitetsbildet mer sammensatt. 

Anbefalte tiltak som kan settes inn for å redusere klimagassutslippene:

 • Styrke datakvaliteten – Ved å standardisere system for dataregistrering og hvordan dette benyttes, vil Innlandet lettere kunne analysere driften og identifisere hvor det kan være behov for å vurdere utslippsreduserende tiltak.
 • Vurdere bruk av alternative drivstoff – I dag benyttes nesten utelukkende diesel i drift av fylkesveiene. Det er stor utvikling på alternative drivstoff som biodiesel, biogass og elektrisitet. 
 • Utsette åpning av vinterstengte veier – Der det er vinterstengte veier, kan åpningen av disse være ressurskrevende dersom det er store snømengder. Det kan derfor redusere utslipp av klimagasser dersom åpningen utsettes til snømengdene er mindre.
 • Bruk av EPD – Krav om EPD på produkter vil gjøre at Innlandet fylkeskommune kan forbedre datakvalitet i utslippsberegninger og stille miljøkrav ved innkjøp.
 • Lokale strøsandlager – Ved å etablere lokale strøsandlager kan man redusere den totale transporten som følger av vinterdriften.
 • Lokal avsetning av masser – For å redusere transport av overskuddsmasser kan man vurdere muligheter for samarbeid på tvers av driftsområder.

Veien videre

Innlandet fylkeskommunes samferdselsavdeling skal sette i gang en intern prosess for å vurdere de foreslåtte tiltakene. Vurderingen vil foregå i samtale med andre fylkesvegeiere, slik at de sammen kan drøfte hvilke tiltak som er realistiske for fylkesvegeiere og hvordan de kan bli realistiske å innføre i framtida. 

Videre vil tiltakene bli tatt med i vurderingen når Handlingsprogrammet for fylkesveger (2022‐2025) skal revideres for neste periode (2026‐2029). Fylkeskommunen skal legge rapporten til grunn da de skal arbeide videre med hvordan de bidra til å redusere klimagassutslipp i tråd med nasjonale og regionale miljø- og klimamål.

Relevante lenker