Klimasats-prosjekt

Klimagassutslipp fra arealendringer – GIS-kalkulator

Fylke: Vestfold
Søker: VESTFOLD OG TELEMARK FYLKESKOMMUNE
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Vestfold og Telemark fylkeskommune har sammen med Viken fylkeskommune og flere kommuner fått NIBIO til å utvikle en kalkulator hvor klimagassutslipp fra nåværende arealbruk og arealbruksendringer beregnes automatisk ut fra områder en tegner i kart eller laster opp fra kommuneplaner og reguleringsplaner.

Kalkulatoren bygger på metodikken som brukes i det nasjonale og kommunale klimagassregnskapet og Miljødirektoratets regneark for beregning av klimagassutslipp for arealbruksendringer.

Kartløsningen

I prosjektet er det etablert en nettbasert klimagasskalkulator hvor brukerne kan laste opp en reguleringsplan eller kommuneplan og få beregnet opptak og utslipp av klimagasser. Brukeren kan også tegne et areal om det ikke er laget plan.

Kartet benytter de mest detaljerte kartkildene NIBIO har og som inngår i det offentlige kartgrunnlaget. I tillegg er det brukt et nytt heldedekkende datasett over bebygde områder der naturlig vegetasjonsdekke er delt inn i klasser.

NIBIO har en nettside med informasjon om løsningen (se lenke nederst). Kalkulatoren har påloggingsløsning via ID-porten. 

Økt oppmerksomhet om klimagassutslipp i arealplanlegging

Kommunene har gjennom arbeidet og ved testing fått økt kunnskap om nedbygging av areal og konsekvensene for opptak og utslipp av klimagasser. Prosjektet har også bidratt til større kunnskap om forskjeller og likheter mellom arealklasser i kart som beskriver nåværende arealbruk og kart som beskriver planlagt arealbruk.

Kalkulatoren vil kunne bidra til større oppmerksomhet og flere analyser av utslipps‐ og opptakseffekter fra nåværende arealbruk og planlagte arealbruksendringer.

Målet er at kalkulatoren kan få stor nytte i kommunenes arbeid med å fremstille regnskap, budsjett og handlingsplaner for klimagassutslipp. Kalkulatoren kan gjøre kommunene og utbyggere i stand til å gjøre konsekvensvurderinger av 
klimagassutslipp fra arealbruksendringer på en kostnadseffektiv måte ved hjelp av metoder harmonisert med det nasjonale og kommunevise klimagassregnskapet.

Fylkeskommunen skriver at kalkulatoren kan gjøre kommunene i stand til å vurdere om enkelte arealplaner bør endres eller ikke realiseres som følge av utslippseffektene tiltaket vil gi. 

Gjennomføring av arbeidet

Vestfold og Telemark fylkeskommune har hatt løpende statusmøtet med NIBIO. Det er etablert en referansegruppe med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken Fylkeskommune, samt flere kommuner. Representantene fra kommunene har været klimarådgivere og arealplanleggere.

Referansegruppen har hatt fem møter i prosjektperioden. Her har det vært orientering om status, praktisk testing og diskusjon knyttet til løsningen.

Relevant lenker