Klimasats-prosjekt

Klimagassutslippene fra arealbrukssektoren

Fylke: Innlandet
Søker: KONGSVINGER KOMMUNE
Tilskudd: 895 000
Status: Under gjennomføring
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Sep 2024
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:

Kongsvinger kommune skal verifisere innholdet i en kartløsning for karbonrike arealer og klimagassutslipp. Kommunen skal derfor ut i felt og måle hvor karbonrike ulike arealer er. 

Fokus på myr

Erfaringene kommunen har fått i løpet av den første fasen av prosjektet har gjort at de har valgt å snevre inn fokusområdet for prosjektet til arealkategorien myr, ettersom det er den mest karbonrike arealkategorien. Det betyr at prosjektets feltarbeid og fokus videre vil være kun på arealkategorien myr.

Høsten 2022 gjennomførte prosjektet en gis‐analyse med hjelp fra Stange kommune. Formålet var å samle all digital informasjon som finnes om myrer på en plass. Den digitale informasjonen er hentet fra arealressurskartet (AR5), det gamle digitale markslagskartet (DMK) og fra naturtypekartlegginger om myr i kommunen. Dette resulterte i et myrkart med all kjent informasjon så langt om myrkategorier og myrdybder.

Fylkeskommunalt klimagassregnskap fra arealbrukssektoren

Det var opprinnelig planlagt at kommunen skulle utarbeide et klimagassregnskap fra arealbrukssektoren i Kongsvinger ved å se nærmere på arealbruksoverganger. Fylkeskommunen har nå satt i gang et slikt prosjekt og Kongsvinger kommune er en aktiv deltager i dette, istedenfor å kjøre et uavhengig prosjekt. Resultatet fra fylkeskommunens prosjekt gjør at de kan implementere dette i kommunens verktøy.

Noen erfaringer så langt

  • Vanskelig å gripe fatt i temaet
  • Litt sprikende informasjon og mye er fortsatt på forskningsstadier
  • Usikkerhet rundt beregning av karboninnhold i myr, men trolig er mye under‐estimater fordi kommunen ikke vet f.eks. myrdybder
  • Det er behov for nasjonal samkjøring for å komme fram til en nasjonal mal
  • Mange kommuner jobber på hver sin tue
  • Viktigheten av at de som sitter på fagkunnskap om ulike naturtyper og de som sitter på GIS‐kunnskap samarbeider
  • Et suksesskriterie er at kommunen har fått laget et myrkart og delt metoden med Hedmark kart
Relevante lenker