Klimasats-prosjekt

Klimaindikatorer i Bergensregionen

Fylke: Vestland
Søker: BERGEN KOMMUNE
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Jun 2022 - Des 2023
Type tiltak: IKT/teknologi, Klimabudsjett og ledelse
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Bergen kommune og Vestland fylkeskommune har laget et indikatorsett for klimagassutslipp i regionen. Indikatorene gir mulighet for kommunene å korrigere klimatiltak raskt og effektivt.

Hva er gjennomført i prosjektet?

 • En rekke indikatorer med betydning for klimagassutslipp er utarbeidet.
 • Datakilder for indikatorene er identifisert, og det er gjort avtaler om leveranser av data til Bergen kommune.
 • Bergen kommune lagrer data som brukes til indikatorene i sitt datavarelager og fremstiller indikatorene i Power BI

Etablerte indikatorer

Dashbordet er ifølge kommunen og fylkeskommunen basert på en rekke ulike tellinger og målinger. 

 • Byindeks: Viser trafikkutvikling i Bergensregionen for persontransport med bil og viser i hvilken grad man når byvekstavtalens mål om nullvekst. Data er levert av Statens vegvesen og viser utvikling per måned. Statens vegvesen baserer beregning av byindeksen på en rekke trafikktellere hvorav gjennomgangstrafikk trekkes fra beregningsgrunnlaget.
 • Elbilandel i bomringen er basert på data fra Ferde.
 • Antall biler per husholdning er basert på data fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) og SSB.
 • Kjøretøy salgsstatistikk er basert på data fra OFV.
 • Flytrafikk ved Bergen lufthavn Flesland er basert på data fra Avinor.
 • Historiske utslipp av klimagasser fordelt på år og sektor er basert på data fra Miljødirektoratet.
 • Flydde kilometer for ansatte i Bergen kommune er basert på data fra Berg Hansen.
 • Fossil oppvarming av kommunale bygg i Bergen er målt i kWh per år og er fordelt på olje og gass. Data er levert av etat for Bygg og Eiendom i Bergen kommune.
 • Kommunens bilpark (totalt antall) og elbilandel er basert på data fra kommunens styringssystemer.
 • Kilometergodtgjørelse for kommunens ansatte på tjenestereise fordelt på antall kilometer og elbilandel er basert på data fra kommunens styringssystemer.
 • Utslippsreduksjoner som følge av kommunens biogassproduksjon er basert på data fra etaten Bergen Vann. Indikatoren viser utslippsreduksjoner både som følge av fortrengt autodiesel ved at biogassen brukes i busser, og fortrengt kunstgjødsel som følge av biorest.
 • Avfallsmengde fordelt på avfallstype er basert på data fra BIR og viser avfall innhentet fra alle privathusholdninger i Bergen. 

I tillegg er det planlagt for følgende indikatorer:

 • Utslippsreduksjoner som følge av bruk av landstrøm i Bergen. Indikatoren viser utslippsreduksjoner som følge av fortrengt drivstoff på fartøyene som benytter landstrøm og er basert på data fra Plug.
 • Bruksdata knyttet til kollektivtransport, både buss, bybane, ferge og båt.
 • Avfallsdata fra næringslivet.
 • Installert effekt av solcelle / lokal energiproduksjon.

Erfaringer og kunnskap underveis

Kommunen og fylkeskommunen skriver at opprinnelig skulle en del av datakildene oppdateres via API, men det viste seg å ikke være mulig for noen av datakildene. På sikt er dette dog aktuelt, men ikke til første publisering av dashbordet. 

Kollektivtrafikkselskapet "Skyss" var med på søknaden, men har ikke vært i stand til å bidra i prosjektet som først antatt. Det er derfor ikke tatt med indikatorer som dekker buss, bybane, båt eller ferge i første versjon av dashbordet. 

Kommunen skriver at ved å sammenstille en rekke ulike indikatorer med betydning for klimagassutslipp viser man et langt mer sammensatt bilde enn enkelt‐indikatorer kan alene. Elbil‐andelen i bomringen alene gir ikke et fullstendig bilde på klimagassutslipp forbundet med veitrafikk. Det er når man kombinerer tidsserier for alle indikatorene med kunnskap om produksjonsutslipp av kjøretøy og veien at man ser et større bilde. Når man i tillegg vurderer indikatorer som antall kjøretøy per husholdning blir man i stand til å vurdere utviklingen i utslipp forbundet med veitrafikk opp mot befolkningsutvikling.