Klimasats-prosjekt

Klimakonsekvensanalyse av kommuneplanens arealdel

Fylke: Møre og Romsdal
Søker: SYKKYLVEN KOMMUNE
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Varighet av prosjekt: Apr 2022 - Aug 2023
Type tiltak: Arealplanlegging
Søknad:
Tilsagn:
Rapport:

Sykkylven kommune skal revidere arealdelen i kommuneplanen, og har vurdert klimakonsekvensene av ulike alternativer for arealbruk.

Gjennom samarbeid med Multiconsult har kommunen opparbeidet seg kunnskap og erfaring med bruk av GIS-analyse for vurdering av klimakonsekvenser av forslag til ny arealdel av kommuneplanen. Prosjektet har økt kunnskapsnivået og styrket bevisstgjøringen av klimakonsekvenser av planvedtak i egen organisasjon. Klimakonsekvens er tatt inn i mal for konsekvensutredning av arealforslag.

Kunnskap om klimakonsekvenser er brukt som grunnlag i konsekvensvurdering av forslag til endret arealbruk. Kommunen har fått et samlet estimat for klimagasskonsekvens av planforslaget. Nytt planforslag tilbakefører omdisponert areal i gjeldende plan til LNF-område. Totalt omdisponerer ny plan 215 dekar mindre dyrka mark og 180 dekar mindre skog til utbygging, sammenlignet med gjeldende plan. Gjennom prosjektet har kommunen fått tallfestet klimaeffekten av dette, som utgjør ca. 7500 tonn CO2‐ekvivalenter.

Med tallfestet estimat for klimakonsekvens av arealbruksendringer, får kommunen et tydeligere vurderingsgrunnlag, og det er enklere å etablere forståelse for at klimakonsekvens blir vektlagt i planprosessene.

Relevante lenker